รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202576 นายปณิธาน เอกปณิธานพงศ์  N/A10
2 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  N/A10
3 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  N/A10
4 B6203337 นางสาวจิรชยา ขุนปราบ  N/A10
5 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  N/A10
6 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  N/A10
7 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  N/A10
8 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  N/A10
9 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  N/A10
10 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  N/A10
11 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  N/A10
12 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  N/A10
13 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  N/A10
14 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  N/A10
15 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  N/A10
16 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  N/A10
17 B6208776 นางสาวกัณฐิกานต์ วารสุข  N/A10
18 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  N/A10
19 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  N/A10
20 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  N/A10
21 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  N/A10
22 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  N/A10
23 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  N/A10
24 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  N/A10
25 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  N/A10
26 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  N/A10
27 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  N/A10
28 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  N/A10
29 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  N/A10
30 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  N/A10
31 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  N/A10
32 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  N/A10
33 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  N/A10
34 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  N/A10
35 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  N/A10
36 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  N/A10
37 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  N/A10
38 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  N/A10
39 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  N/A10
40 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  N/A10
41 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  N/A10
42 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  N/A10
43 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  N/A10
44 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  N/A10
45 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  N/A10
46 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  N/A10
47 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  N/A10
48 B6213961 นางสาวพนิตพร อุทธยาภิรมย์  N/A10
49 B6217839 นางสาวปนัดดา ธนานิตย์  N/A10
50 B6222390 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  N/A10
51 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  N/A10
52 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  N/A10
53 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  N/A10
54 B6236618 นางสาวซาบรีนา บินอิสริส  N/A10
55 B6238605 นายเอกบดินทร์ ชาญวิเศษ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.