รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
2 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  N/A10
4 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  N/A10
5 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  N/A10
6 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  N/A10
7 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  N/A10
8 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  N/A10
9 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  N/A10
10 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  N/A10
11 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  N/A10
12 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  N/A10
13 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  N/A10
14 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  N/A10
15 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  N/A10
16 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  N/A10
17 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  N/A10
18 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  N/A10
19 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  N/A10
20 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  N/A10
21 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  N/A10
22 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  N/A10
23 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  N/A10
24 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  N/A10
25 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  N/A10
26 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  N/A10
27 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  N/A10
28 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  N/A10
29 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  N/A10
30 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  N/A10
31 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  N/A10
32 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  N/A10
33 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  N/A10
34 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  N/A10
35 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  N/A10
36 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  N/A10
37 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  N/A10
38 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  N/A10
39 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  N/A10
40 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  N/A10
41 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  N/A10
42 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  N/A10
43 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  N/A10
44 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  N/A10
45 B6209070 นายพงศ์ศิริชัย ทวีนันท์  N/A10
46 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  N/A10
47 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  N/A10
48 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  N/A10
49 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  N/A10
50 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  N/A10
51 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  N/A10
52 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.