รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
2 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE10
3 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
4 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  N/A10
5 B6201890 นางสาวศิรินญา คุ้มไพร  N/A10
6 B6216771 นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี  N/A10
7 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  N/A10
8 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  N/A10
9 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  N/A10
10 B6220693 นายศตพล นาซา  N/A10
11 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
12 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  N/A10
13 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  N/A10
14 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  N/A10
15 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  N/A10
16 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  N/A10
17 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  N/A10
18 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  N/A10
19 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  N/A10
20 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  N/A10
21 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  N/A10
22 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  N/A10
23 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  N/A10
24 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  N/A10
25 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  N/A10
26 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  N/A10
27 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  N/A10
28 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  N/A10
29 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  N/A10
30 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  N/A10
31 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  N/A10
32 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  N/A10
33 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  N/A10
34 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  N/A10
35 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  N/A10
36 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  N/A10
37 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  N/A10
38 B6221270 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  N/A10
39 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  N/A10
40 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  N/A10
41 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  N/A10
42 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  N/A10
43 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  N/A10
44 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  N/A10
45 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  N/A10
46 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  N/A10
47 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  N/A10
48 B6221751 นายภควัต สนิทกลาง  N/A10
49 B6222048 นางสาวสุพัตรา ตริตรอง  N/A10
50 B6222376 นางสาวจารุวรรณ ช่างก่อ  N/A10
51 B6222604 นางสาวพัชราภา ชินบุบผา  N/A10
52 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์  N/A10
53 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  N/A10
54 B6236151 นางสาวบุษบา ศรีบัวบาน  N/A10
55 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.