รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  N/A10
2 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  N/A10
3 B6214470 นางสาวนันธิภาภรณ์ แก้วพรมภักดี  N/A10
4 B6214555 นายหรัณย์ คชลัย  N/A10
5 B6216252 นายนฤพนธิ์ ไสวงาม  N/A10
6 B6217297 นางสาวผาณิตนิภา เปรมปรี  N/A10
7 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  N/A10
8 B6217815 นายฐากูร วิรานันท์  N/A10
9 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  N/A10
10 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  N/A10
11 B6219765 นายพงศธร แสงลี  N/A10
12 B6220037 นายภูษณ ชาตาดี  N/A10
13 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  N/A10
14 B6222383 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  N/A10
15 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  N/A10
16 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  N/A10
17 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  N/A10
18 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  N/A10
19 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  N/A10
20 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  N/A10
21 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  N/A10
22 B6222826 นายศิวกานท์ ปริตวา  N/A10
23 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  N/A10
24 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  N/A10
25 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  N/A10
26 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  N/A10
27 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี  N/A10
28 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง  N/A10
29 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  N/A10
30 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  N/A10
31 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  N/A10
32 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  N/A10
33 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี  N/A10
34 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  N/A10
35 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  N/A10
36 B6223328 นายชัยชนะ ไชยทองศรี  N/A10
37 B6223342 นายศิริวุฒิ จุติตรี  N/A10
38 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  N/A10
39 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  N/A10
40 B6223465 นางสาวสุกฤตยา ยังแก้ว  N/A60
41 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  N/A10
42 B6223700 นายสหรัฐ พนมเขต  N/A10
43 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  N/A10
44 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  N/A10
45 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี  N/A10
46 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  N/A10
47 B6224615 นางสาวปวีณ์ริศา โรจน์รุ่งกุลกิตติ  N/A10
48 B6224912 นายพชร ขวานทอง  N/A10
49 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  N/A10
50 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  N/A10
51 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  N/A10
52 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  N/A10
53 B6238551 นายธวัชชัย โยปัดทุม  N/A10
54 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
55 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.