รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering10
2 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
3 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
4 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
5 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering10
6 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  N/A10
7 B6220938 นายกฤตกานต์ กลิ่นบัว  N/A10
8 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  N/A10
9 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก  N/A10
10 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  N/A10
11 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา  N/A10
12 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  N/A10
13 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์  N/A10
14 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่  N/A10
15 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  N/A10
16 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  N/A10
17 B6221171 นายพลพล เนตรพล  N/A10
18 B6221218 นายสิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ  N/A10
19 B6221225 นายนภวิชญ์ สวัสดี  N/A10
20 B6221300 นางสาวฌามา วัฒนา  N/A10
21 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  N/A10
22 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์  N/A10
23 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  N/A10
24 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี  N/A10
25 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  N/A10
26 B6221522 นายกฤษณ คชราช  N/A10
27 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี  N/A10
28 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  N/A10
29 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  N/A10
30 B6221614 นางสาวชยางค์ทิพย์ เที่ยงบาง  N/A10
31 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  N/A10
32 B6221676 นายกฤษฎา ดำขำ  N/A60
33 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  N/A10
34 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  N/A10
35 B6221782 นายณัฐปภัสร์ สกลเดชา  N/A60
36 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  N/A10
37 B6221881 นายศุภกร โลสูงเนิน  N/A10
38 B6221935 นางสาวศศิประภา ทองสุข  N/A10
39 B6221966 นายสุริยา โสภณ  N/A10
40 B6221980 นางสาวนุชรินทร์ โชติกลาง  N/A10
41 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  N/A10
42 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  N/A10
43 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  N/A10
44 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย  N/A10
45 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก  N/A10
46 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  N/A10
47 B6222307 นายธนชัย จันทะนะ  N/A10
48 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  N/A10
49 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  N/A10
50 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  N/A10
51 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  N/A10
52 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  N/A10
53 B6238643 นายภูริภัทร ยอดนิโรจน์  N/A10
54 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  N/A10
55 B6238872 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.