รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  N/A10
2 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  N/A10
3 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  N/A10
4 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  N/A10
5 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  N/A10
6 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
7 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  N/A10
8 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล  N/A10
9 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
10 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  N/A10
11 B6210366 นางสาวพีรดา พิศงาม  N/A10
12 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  N/A10
13 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  N/A10
14 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  N/A10
15 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  N/A10
16 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
19 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
20 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
21 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
22 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
23 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
24 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
25 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
26 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
27 B6217341 นางสาวศศิธนา สวนไผ่  N/A10
28 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  N/A10
29 B6217532 นายเมธัส เท้าไม้สน  N/A10
30 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  N/A10
31 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  N/A10
32 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ  N/A10
33 B6220327 นายกฤษกร ศรีชู  N/A10
34 B6220358 นางสาวมนัญญา ตากิ่มนอก  N/A10
35 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  N/A10
36 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  N/A10
37 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  N/A10
38 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  N/A10
39 B6220587 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
40 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  N/A10
41 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  N/A10
42 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี  N/A10
43 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  N/A10
44 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์  N/A10
45 B6220884 นายพิสิษฐ์ ทะเรรัมย์  N/A10
46 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย  N/A10
47 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  N/A10
48 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  N/A10
49 B6221324 นายต่อพงษ์ พระเดชพงษ์  N/A10
50 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม  N/A10
51 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  N/A10
52 B6224066 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  N/A10
53 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  N/A10
54 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  N/A10
55 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.