รายชื่อนศ.
รายวิชา204343 : KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5873425 นางสาวมนทกานต์ สีโพธิ์ลี  INFORMATION SCIENCE10
2 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา  INFORMATION SCIENCE10
3 B5874781 นางสาวฑิฆัมพร สันตะพันธ์ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
4 B5970018 นางสาวอรอุมา ไม้สันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
5 B5970148 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยทอง นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
6 B5970186 นางสาวนุชจริน ชินขุนทด นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
7 B5970209 นายบงกช ลักษณะศิริ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
8 B5970278 นางสาวกัญญารัตน์ นอกขุนทด นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
9 B5970339 นายสิทธิกร พิศเพ็ง  INFORMATION SCIENCE10
10 B5970384 นายสุทธ์เกษม สอนวงษ์ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
11 B5970421 นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
12 B5970438 นางสาวทิมาพร ชัยชาติ  INFORMATION SCIENCE10
13 B5970469 นางสาวจิดาภา สุวรรณจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
14 B5970667 นายวชิรวิทย์ ลิขิตวรวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
15 B5970797 นางสาวปภาวดี รุ่งแจ้ง นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
16 B5970834 นางสาวสุดารัตน์ รามมะเริง  INFORMATION SCIENCE10
17 B5970926 นางสาวอินทิรา ประสมศรี  INFORMATION SCIENCE10
18 B5970988 นางสาวณัฐจรีนุช ติระพงศ์ประเสริฐ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
19 B5971992 นางสาววรดา ขันดำ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
20 B5972005 นายพชรพงษ์ ชมนาวัง นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
21 B5972029 นางสาวโสพิศ ภูมี นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
22 B5972036 นางสาวศิรดา นุชรุ่งเรือง นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
23 B5972074 นางสาวเบญจมาพร เรือนใหม่ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
24 B5972081 นางสาวศดานันท์ บพิตรสุวรรณ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
25 B5972142 นางสาวปวีณ์นุช ธนาพรวัฒนะ  INFORMATION SCIENCE10
26 B5972166 นายธรณินทร์ วันเสน  INFORMATION SCIENCE10
27 B5972289 นางสาวพัชรภรณ์ พะนา นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
28 B5972333 นางสาวธิติพร เทียมตะขบ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
29 B5972395 นางสาวเสาวลักษณ์ ปิ่นวันนา นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
30 B5972470 นางสาวแพรวไพลิน สาโรชวิมลสินธ์  INFORMATION SCIENCE10
31 B5972487 นางสาวชุติมาภร รอดวงษ์ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
32 B5972524 นายณัฐชนน คงเมก นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
33 B5972531 นางสาวณัชชา มีสุข นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
34 B5972548 นายธนากร พิมพ์ที  INFORMATION SCIENCE10
35 B5972555 นายอนุวัช ภาคาทิน นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
36 B5972586 นางสาวจิตรา โตอุรวงศ์ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
37 B5972722 นางสาวพิมพ์ชนก ทอนสูงเนิน นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
38 B5972739 นางสาวสุวิมล วงษ์ศักดา  INFORMATION SCIENCE10
39 B5972760 นางสาวทิตย์ชมพู เสริมเสนาบุญ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
40 B5972814 นางสาววลัยลักษณ์ โตโพธิ์กลาง นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE10
41 B5972838 นางสาวพิมพ์วิภา ตะเคียนงาม  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.