รายชื่อนศ.
รายวิชา204343 : KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5873425 นางสาวมนทกานต์ สีโพธิ์ลี  INFORMATION SCIENCE10
2 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา  INFORMATION SCIENCE10
3 B5874781 นางสาวฑิฆัมพร สันตะพันธ์  INFORMATION SCIENCE40
4 B5970018 นางสาวอรอุมา ไม้สันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
5 B5970148 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยทอง  INFORMATION SCIENCE40
6 B5970186 นางสาวนุชจริน ชินขุนทด  INFORMATION SCIENCE40
7 B5970209 นายบงกช ลักษณะศิริ  INFORMATION SCIENCE40
8 B5970278 นางสาวกัญญารัตน์ นอกขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
9 B5970339 นายสิทธิกร พิศเพ็ง  INFORMATION SCIENCE40
10 B5970384 นายสุทธ์เกษม สอนวงษ์  INFORMATION SCIENCE40
11 B5970421 นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์  INFORMATION SCIENCE40
12 B5970438 นางสาวทิมาพร ชัยชาติ  INFORMATION SCIENCE10
13 B5970469 นางสาวจิดาภา สุวรรณจันทร์  INFORMATION SCIENCE40
14 B5970667 นายวชิรวิทย์ ลิขิตวรวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
15 B5970797 นางสาวปภาวดี รุ่งแจ้ง  INFORMATION SCIENCE40
16 B5970834 นางสาวสุดารัตน์ รามมะเริง  INFORMATION SCIENCE40
17 B5970926 นางสาวอินทิรา ประสมศรี  INFORMATION SCIENCE10
18 B5970988 นางสาวณัฐจรีนุช ติระพงศ์ประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE40
19 B5971992 นางสาววรดา ขันดำ  INFORMATION SCIENCE40
20 B5972005 นายพชรพงษ์ ชมนาวัง  INFORMATION SCIENCE40
21 B5972029 นางสาวโสพิศ ภูมี  INFORMATION SCIENCE40
22 B5972036 นางสาวศิรดา นุชรุ่งเรือง  INFORMATION SCIENCE40
23 B5972074 นางสาวเบญจมาพร เรือนใหม่  INFORMATION SCIENCE40
24 B5972081 นางสาวศดานันท์ บพิตรสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE40
25 B5972142 นางสาวปวีณ์นุช ธนาพรวัฒนะ  INFORMATION SCIENCE40
26 B5972166 นายธรณินทร์ วันเสน  INFORMATION SCIENCE40
27 B5972289 นางสาวพัชรภรณ์ พะนา  INFORMATION SCIENCE40
28 B5972333 นางสาวธิติพร เทียมตะขบ  INFORMATION SCIENCE40
29 B5972395 นางสาวเสาวลักษณ์ ปิ่นวันนา  INFORMATION SCIENCE40
30 B5972470 นางสาวแพรวไพลิน สาโรชวิมลสินธ์  INFORMATION SCIENCE40
31 B5972487 นางสาวชุติมาภร รอดวงษ์  INFORMATION SCIENCE40
32 B5972524 นายณัฐชนน คงเมก  INFORMATION SCIENCE40
33 B5972531 นางสาวณัชชา มีสุข  INFORMATION SCIENCE40
34 B5972548 นายธนากร พิมพ์ที  INFORMATION SCIENCE40
35 B5972555 นายอนุวัช ภาคาทิน  INFORMATION SCIENCE40
36 B5972586 นางสาวจิตรา โตอุรวงศ์  INFORMATION SCIENCE40
37 B5972722 นางสาวพิมพ์ชนก ทอนสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE40
38 B5972739 นางสาวสุวิมล วงษ์ศักดา  INFORMATION SCIENCE10
39 B5972760 นางสาวทิตย์ชมพู เสริมเสนาบุญ  INFORMATION SCIENCE40
40 B5972814 นางสาววลัยลักษณ์ โตโพธิ์กลาง  INFORMATION SCIENCE40
41 B5972838 นางสาวพิมพ์วิภา ตะเคียนงาม  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.