รายชื่อนศ.
รายวิชา551308 : INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5826759 นายอภิชัย มูลนิทรา  Mechatronics Engineering40
2 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย  Mechatronics Engineering10
3 B5828999 นายอดุลย์พัฒน์ สวัสดิชัย  Mechatronics Engineering10
4 B5923618 นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
5 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ  Mechatronics Engineering10
6 B5923724 นางสาวสิริพร มินพิมาย  Mechatronics Engineering10
7 B5923809 นายทัตชลชล แสนคำภูเขตต์  Mechatronics Engineering10
8 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์  Mechatronics Engineering10
9 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว  Mechatronics Engineering10
10 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี  Mechatronics Engineering10
11 B5923991 นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์  Mechatronics Engineering10
12 B5926626 นายกษม พลายจันทร์  Mechatronics Engineering10
13 B5926664 นางสาวกมลลักษณ์ ใบโพธิ์  Mechatronics Engineering10
14 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
15 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ  Mechatronics Engineering10
16 B5926749 นายสิทธิพล อยู่นาค  Mechatronics Engineering10
17 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ  Mechatronics Engineering10
18 B5926794 นางสาวเสาวนีย์ วิเศษพงษ์  Mechatronics Engineering10
19 B5926886 นางสาวณัฎฐิรา บุญลา  Mechatronics Engineering10
20 B5928446 นางสาวนิชา ทองอ้ม  Mechatronics Engineering10
21 B5928569 นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย  Mechatronics Engineering10
22 B5928620 นายทรงฤทธิ์ ทุมหนู  Mechatronics Engineering10
23 B5928668 นายธรรศ กรกชกร  Mechatronics Engineering10
24 B5928965 นางสาวชนิดาภา บุญไชยโย  Mechatronics Engineering10
25 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย  Mechatronics Engineering10
26 B5929122 นายภากร สมอคร  Mechatronics Engineering10
27 B5929146 นายวีรวัฒน์ ศรีโท  Mechatronics Engineering10
28 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข  Mechatronics Engineering10
29 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย  Mechatronics Engineering10
30 B6028619 นายอภิชาติ ยิ่งรุ่งโรจน์  Mechatronics Engineering10
31 B6028657 นางสาวพิชนันท์ กะการดี  Mechatronics Engineering10
32 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.