รายชื่อนศ.
รายวิชา202111 : THAI FOR COMMUNICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980864 นายปกป้อง แผนวิชิต  MATHEMATICS10
2 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค  SPORTS SCIENCE10
3 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
4 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์  SPORTS SCIENCE10
5 B6080587 นายณัฏฐวัตร นุ่นโชติ  SPORTS SCIENCE10
6 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร  SPORTS SCIENCE10
7 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
8 B5973552 นายณัฐพล คูณขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
9 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี  INFORMATION SCIENCE10
10 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
13 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
14 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม  INFORMATION SCIENCE10
19 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์  INFORMATION SCIENCE10
20 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
22 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
24 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
25 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE10
28 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา  INFORMATION SCIENCE10
29 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
30 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ  INFORMATION SCIENCE10
35 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี  INFORMATION SCIENCE10
36 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
37 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม  INFORMATION SCIENCE10
38 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง  INFORMATION SCIENCE10
39 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา  INFORMATION SCIENCE10
40 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล  INFORMATION SCIENCE10
41 B6121983 นายอนิรุต อุ้มสิน  INFORMATION SCIENCE10
42 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์  INFORMATION SCIENCE10
43 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล  INFORMATION SCIENCE10
44 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
45 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย  INFORMATION SCIENCE10
46 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ  INFORMATION SCIENCE10
47 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์  INFORMATION SCIENCE10
48 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE10
49 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE10
50 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
51 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6050689 นางสาวปิยธิดา แพทย์เจริญ  FOOD TECHNOLOGY60
55 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
62 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
63 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
64 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
66 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
67 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
68 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
69 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
70 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน  FOOD TECHNOLOGY10
71 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
72 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล  FOOD TECHNOLOGY10
73 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
74 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์  CE10
75 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
76 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล  MAE10
77 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน  CE10
78 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ  EE10
79 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering10
80 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME10
81 B5913626 นางสาวอภิรดี เสนสาย  CE10
82 B5915644 นายยอง คำมงคล  CE10
83 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม  EE10
84 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า  Automotive Engineering10
85 B5918331 นายพงศธร พรนิคม  CE10
86 B5922864 นางสาวหิรัญญา ลิ่มเครือ  Environmental Engineering10
87 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี  CE10
88 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร  ME10
89 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร  CE10
90 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย  Environmental Engineering10
91 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
92 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
93 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
94 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
95 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
96 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
97 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
98 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
99 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
100 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
101 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE10
102 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
103 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
104 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
105 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
106 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE10
107 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
108 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
109 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
110 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
111 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
112 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
113 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE10
114 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
115 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
116 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
117 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
118 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
119 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
120 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
121 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
122 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE10
123 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE10
124 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
125 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
126 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
127 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
128 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
129 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
130 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
131 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
132 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
133 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE10
134 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
135 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
136 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE10
137 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE10
138 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
139 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE10
140 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
141 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
142 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE10
143 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
144 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
145 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
146 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
147 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
148 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
149 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
150 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ  Agricultural and Food Engineering10
151 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
152 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
153 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE10
154 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
155 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
156 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE10
157 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
158 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
159 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ  Mechatronics Engineering10
161 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ  Mechatronics Engineering10
162 B6022938 นางสาวณฐิฌา เหล่าชินชาติ  Mechatronics Engineering10
163 B6023256 นายณัฐพงษ์ เป้ากลาง  Mechatronics Engineering10
164 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร  Mechatronics Engineering10
165 B6023324 นายพงศกร ลิ้มทรงเกียรติ  Mechatronics Engineering10
166 B6023379 นางสาวอภิญญา บุราคร  Mechatronics Engineering10
167 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา  Mechatronics Engineering10
168 B6023478 นายเจมส์ เพียช  Mechatronics Engineering10
169 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering10
170 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช  Mechatronics Engineering10
171 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น  Mechatronics Engineering10
172 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า  Mechatronics Engineering10
173 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering10
174 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE10
175 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
176 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
177 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
178 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE10
179 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์  CERAMIC ENGINEERING10
180 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
181 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
182 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
183 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
184 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ  Mechatronics Engineering10
185 B6028091 นายโชคชัย ด่านยางหวาย  Mechatronics Engineering10
186 B6028251 นายกสิณ กีรติมหาตม์  Mechatronics Engineering10
187 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ  Mechatronics Engineering10
188 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
189 B6100223 นายวรเชษฐ์ จันทคีรี  Mechatronics Engineering10
190 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ  Mechatronics Engineering10
191 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
192 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
193 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร  Mechatronics Engineering10
194 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์  Mechatronics Engineering10
195 B6101923 นางสาววริตา สุขแสวง  Mechatronics Engineering10
196 B6102364 นางสาวจิราธร วิวาห์โค  Mechatronics Engineering10
197 B6102388 นางสาวกิ่งกาญจนา ศรีสวัสดิ์  Mechatronics Engineering70
198 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering10
199 B6105983 นายอภิเดช ชิงชัย  Agricultural and Food Engineering10
200 B6108984 นายจิรายุทธ บุญทุม  Agricultural and Food Engineering10
201 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
202 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
203 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
204 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING10
205 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering10
206 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
207 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
208 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
209 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering10
210 B6211929 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  Mechatronics Engineering10
211 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering10
212 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering10
213 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์  Mechatronics Engineering10
214 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
215 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering10
216 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ  Mechatronics Engineering10
217 B6229542 นายสรายุทธ แก้วแสง  Mechatronics Engineering10
218 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering10
219 B6235178 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
220 B6235192 นายพัชรพล โภคสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
221 B6237080 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
222 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
223 B6237325 นายบุญเดช ธรรมอารีย์  PRECISION ENGINEERING10
224 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING10
225 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์  Mechatronics Engineering10
226 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
227 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
228 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
229 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
230 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
231 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
232 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
233 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
234 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
235 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
236 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
237 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
238 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
239 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
240 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
241 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
242 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
243 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
244 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
245 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
246 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
247 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
248 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
249 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
250 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
251 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
252 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
253 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.