รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ  Agricultural and Food Engineering10
2 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE10
3 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE10
4 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
5 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
6 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering10
7 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
8 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE10
14 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
15 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
16 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
17 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE10
18 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE10
19 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
20 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
21 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
22 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  N/A10
27 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  N/A10
28 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  N/A10
29 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  N/A10
30 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  N/A10
31 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  N/A10
32 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  N/A10
33 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล  N/A10
34 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  N/A10
35 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  N/A10
36 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ  N/A10
37 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  N/A10
38 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  N/A10
39 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  N/A10
40 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร  N/A10
41 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  N/A10
42 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  N/A10
43 B6213435 นางสาวจิราพร พวกขุนทศ  N/A60
44 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  N/A10
45 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  N/A10
46 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  N/A10
47 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  N/A10
48 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  N/A10
49 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  N/A10
50 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  N/A10
51 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  N/A10
52 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  N/A10
53 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  N/A10
54 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  N/A10
55 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  N/A10
56 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์  N/A10
57 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก  N/A10
58 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี  N/A10
59 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  N/A10
60 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล  N/A10
61 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  N/A10
62 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  N/A10
63 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  N/A10
64 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  N/A10
65 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  N/A10
66 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  N/A10
67 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  N/A10
68 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  N/A10
69 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน  N/A10
70 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  N/A10
71 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  N/A10
72 B6213770 นายปรเมศร์ เปรื่องการ  N/A10
73 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  N/A10
74 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  N/A10
75 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  N/A10
76 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  N/A10
77 B6213831 นางสาวทรายทอง วรรณโณ  N/A10
78 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  N/A10
79 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  N/A10
80 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี  N/A10
81 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง  N/A10
82 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  N/A10
83 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  N/A10
84 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  N/A10
85 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  N/A10
86 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  N/A10
87 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
88 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  N/A10
89 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
90 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  N/A10
91 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  N/A10
92 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  N/A10
93 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล  N/A10
94 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  N/A10
95 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  N/A10
96 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  N/A10
97 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  N/A10
98 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  N/A10
99 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  N/A10
100 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  N/A10
101 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  N/A10
102 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  N/A10
103 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  N/A10
104 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  N/A10
105 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  N/A10
106 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  N/A10
107 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  N/A10
108 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  N/A10
109 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  N/A10
110 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  N/A10
111 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  N/A10
112 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  N/A10
113 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  N/A10
114 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  N/A10
115 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  N/A10
116 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  N/A10
117 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  N/A10
118 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  N/A10
119 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  N/A10
120 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  N/A10
121 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  N/A10
122 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  N/A10
123 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  N/A10
124 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  N/A10
125 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์  N/A10
126 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  N/A10
127 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์  N/A10
128 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  N/A10
129 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  N/A10
130 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  N/A10
131 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์  N/A10
132 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  N/A10
133 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  N/A10
134 B6214678 นางสาวสิริมา อุตส่าห์  N/A10
135 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  N/A10
136 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  N/A10
137 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  N/A10
138 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  N/A10
139 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  N/A10
140 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  N/A10
141 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  N/A10
142 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  N/A10
143 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  N/A10
144 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  N/A10
145 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย  N/A10
146 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  N/A10
147 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด  N/A10
148 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  N/A10
149 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  N/A10
150 B6214944 นายธนากร เจนชัย  N/A10
151 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  N/A10
152 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  N/A10
153 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  N/A10
154 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  N/A10
155 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  N/A10
156 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  N/A10
157 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  N/A10
158 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  N/A10
159 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  N/A10
160 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  N/A10
161 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  N/A10
162 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  N/A10
163 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  N/A10
164 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  N/A10
165 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  N/A10
166 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  N/A10
167 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  N/A10
168 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  N/A10
169 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  N/A10
170 B6215255 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ  N/A10
171 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  N/A10
172 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  N/A10
173 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  N/A10
174 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  N/A10
175 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  N/A10
176 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  N/A10
177 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  N/A10
178 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  N/A10
179 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  N/A10
180 B6215408 นายวรชัย เตโช  N/A10
181 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
182 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  N/A10
183 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  N/A10
184 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  N/A10
185 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  N/A10
186 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  N/A10
187 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  N/A10
188 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  N/A10
189 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  N/A10
190 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  N/A10
191 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  N/A10
192 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  N/A10
193 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  N/A10
194 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  N/A10
195 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  N/A10
196 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  N/A10
197 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  N/A10
198 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  N/A10
199 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  N/A10
200 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  N/A10
201 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  N/A10
202 B6215729 นายชาญนที เนนชู  N/A10
203 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  N/A10
204 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  N/A10
205 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  N/A10
206 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  N/A10
207 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  N/A10
208 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  N/A10
209 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  N/A10
210 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  N/A10
211 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  N/A10
212 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  N/A10
213 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  N/A10
214 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  N/A10
215 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  N/A10
216 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  N/A10
217 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  N/A10
218 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  N/A10
219 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  N/A10
220 B6215972 นางสาวกฤติยาพร ไตรรัตน์  N/A10
221 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  N/A10
222 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  N/A10
223 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  N/A10
224 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  N/A10
225 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  N/A10
226 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  N/A10
227 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  N/A10
228 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  N/A10
229 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  N/A10
230 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
231 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  N/A10
232 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  N/A10
233 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  N/A10
234 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  N/A10
235 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  N/A10
236 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  N/A10
237 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  N/A10
238 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  N/A10
239 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  N/A10
240 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  N/A10
241 B6216221 นายอนุรักษ์ กวานห้อง  N/A10
242 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  N/A10
243 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
244 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  N/A10
245 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  N/A10
246 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  N/A10
247 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  N/A10
248 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  N/A10
249 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  N/A10
250 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  N/A10
251 B6216351 นางสาวเกตุวดี เหลืองขมิ้น  N/A10
252 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  N/A10
253 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  N/A10
254 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  N/A10
255 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  N/A10
256 B6216436 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A10
257 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  N/A10
258 B6216450 นางสาวกนกพิชญ์ สุรประเสริฐ  N/A10
259 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  N/A10
260 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  N/A10
261 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  N/A10
262 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  N/A10
263 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  N/A10
264 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  N/A10
265 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  N/A10
266 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  N/A10
267 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  N/A10
268 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  N/A10
269 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
270 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  N/A10
271 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  N/A10
272 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  N/A10
273 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  N/A10
274 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  N/A10
275 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  N/A10
276 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  N/A10
277 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  N/A10
278 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  N/A10
279 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท  N/A10
280 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  N/A10
281 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  N/A10
282 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  N/A10
283 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  N/A10
284 B6216924 นางสาวมณีวรรณ สีนวนอ่อน  N/A10
285 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  N/A10
286 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  N/A10
287 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  N/A10
288 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
289 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  N/A10
290 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  N/A10
291 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  N/A10
292 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  N/A10
293 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  N/A10
294 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  N/A10
295 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  N/A10
296 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  N/A10
297 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  N/A10
298 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  N/A10
299 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  N/A10
300 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  N/A10
301 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.