รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020538 นางสาวพิมลแข รักไทย  CME10
2 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
4 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A10
5 B6105815 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  ChemE10
6 B6107918 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  N/A10
7 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CME10
8 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์  Electronic Engineering10
9 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
10 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
11 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CME10
12 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE10
13 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
14 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
15 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
16 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
17 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CME10
18 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CME10
19 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CME10
20 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
21 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
22 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  N/A10
23 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  N/A10
24 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  N/A10
25 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  N/A10
26 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  N/A10
27 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  N/A10
28 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  N/A10
29 B6222123 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  N/A10
30 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  N/A10
31 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  N/A10
32 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  N/A10
33 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์  N/A10
34 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  N/A10
35 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว  N/A10
36 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  N/A10
37 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  N/A10
38 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  N/A10
39 B6222307 นายธนชัย จันทะนะ  N/A10
40 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  N/A10
41 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  N/A10
42 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  N/A10
43 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  N/A10
44 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  N/A10
45 B6222444 นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร  N/A10
46 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  N/A10
47 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  N/A10
48 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  N/A10
49 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  N/A10
50 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  N/A10
51 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  N/A10
52 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  N/A10
53 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  N/A10
54 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  N/A10
55 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  N/A10
56 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  N/A10
57 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  N/A10
58 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  N/A10
59 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  N/A10
60 B6222659 นายอาทิตย์ นามลีลา  N/A10
61 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  N/A10
62 B6222673 นางสาวศิริรัตน์ มีลา  N/A10
63 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  N/A10
64 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  N/A10
65 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  N/A10
66 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  N/A10
67 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  N/A10
68 B6222789 นายประวิทย์ สังฆ์ประไพ  N/A10
69 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  N/A10
70 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส  N/A10
71 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  N/A10
72 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  N/A10
73 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  N/A10
74 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา  N/A10
75 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  N/A10
76 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  N/A10
77 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล  N/A10
78 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  N/A10
79 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  N/A10
80 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  N/A10
81 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  N/A10
82 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  N/A10
83 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  N/A10
84 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  N/A10
85 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  N/A10
86 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  N/A10
87 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  N/A10
88 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  N/A10
89 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  N/A10
90 B6223106 นายภาณุวัฒน์ แสงห้าว  N/A10
91 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  N/A10
92 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  N/A10
93 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  N/A10
94 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  N/A10
95 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  N/A10
96 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  N/A10
97 B6223229 นายณัฐดนัย กันยาพงษ์  N/A10
98 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  N/A10
99 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  N/A10
100 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  N/A10
101 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  N/A10
102 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  N/A10
103 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  N/A10
104 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  N/A10
105 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  N/A10
106 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  N/A10
107 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  N/A10
108 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  N/A10
109 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  N/A10
110 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  N/A10
111 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  N/A10
112 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  N/A10
113 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  N/A10
114 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  N/A10
115 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  N/A10
116 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม  N/A10
117 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  N/A10
118 B6223632 นายคงเดช ชาญขุนทด  N/A10
119 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  N/A10
120 B6223656 นายอธิวัฒน์ แก้วชารุณ  N/A10
121 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  N/A10
122 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  N/A10
123 B6223694 นางสาวนุชนาฎ หอทอง  N/A10
124 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  N/A10
125 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  N/A10
126 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น  N/A10
127 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  N/A10
128 B6223892 นายศราณุวัฒน์ นุพล  N/A10
129 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  N/A10
130 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  N/A10
131 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  N/A10
132 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  N/A10
133 B6223960 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  N/A10
134 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  N/A10
135 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  N/A10
136 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  N/A10
137 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  N/A10
138 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  N/A10
139 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  N/A10
140 B6224097 นายเอกพล สนสี  N/A10
141 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  N/A10
142 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  N/A10
143 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  N/A10
144 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  N/A10
145 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  N/A10
146 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  N/A10
147 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  N/A10
148 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  N/A10
149 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  N/A10
150 B6224219 นางสาวธนวรรณ อินทะเล  Automotive Engineering10
151 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  N/A10
152 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  N/A10
153 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  N/A10
154 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  N/A10
155 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  N/A10
156 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  N/A10
157 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  N/A10
158 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  N/A10
159 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  N/A10
160 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  N/A10
161 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  N/A10
162 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์  N/A10
163 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  N/A10
164 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  N/A10
165 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  N/A10
166 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  N/A10
167 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  N/A10
168 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  N/A10
169 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  N/A10
170 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  N/A10
171 B6224516 นายคณาญธิปศ์ อาจศิริ  N/A60
172 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  N/A10
173 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  N/A10
174 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  N/A10
175 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  N/A10
176 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  N/A10
177 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  N/A10
178 B6224622 นายมงคลชัย ศรีมงคล  N/A10
179 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  N/A10
180 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  N/A10
181 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
182 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  N/A10
183 B6224677 นางสาวปภาวดี สุดตาชาติ  N/A10
184 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  N/A10
185 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  N/A10
186 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  N/A10
187 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  N/A10
188 B6224745 นายปฐวี โทศรี  N/A10
189 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  N/A10
190 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  N/A10
191 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  N/A10
192 B6224813 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
193 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  N/A10
194 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  N/A10
195 B6224868 นางสาวพิชญาภา มุทุสิทธิ์  N/A12
196 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  N/A10
197 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  N/A10
198 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  N/A10
199 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  N/A10
200 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  N/A10
201 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  N/A10
202 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์  N/A10
203 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  N/A10
204 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  N/A10
205 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  N/A10
206 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  N/A10
207 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  N/A10
208 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  N/A10
209 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  N/A10
210 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  N/A10
211 B6225148 นางสาวกนกลักษณ์ พันตัน  N/A10
212 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  N/A10
213 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  N/A10
214 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
215 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  N/A10
216 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  N/A10
217 B6225223 นายประชา จินดาหอม  N/A10
218 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  N/A10
219 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  N/A10
220 B6225278 นายธนกฤต ศรีแสง  N/A10
221 B6225292 นายนครินทร์ กลิ่นหอม  N/A10
222 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  N/A10
223 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  N/A10
224 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  N/A10
225 B6238100 นายศักดิ์ชาย อ่อนสมบูรณ์  N/A10
226 B6238117 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  N/A10
227 B6238247 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A10
228 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  N/A10
229 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  N/A10
230 B6238308 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  N/A10
231 B6238353 นายณัฐนันท์ พรหมศร  N/A10
232 B6238377 นางสาวจินต์จุฑา วามะกัน  N/A60
233 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  N/A10
234 B6238414 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  N/A10
235 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  N/A10
236 B6238490 นางสาวหัทยา พรหมแย้ม  N/A10
237 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  N/A10
238 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  N/A10
239 B6238599 นางสาวบัณฑิตา หาญวงษ์  N/A10
240 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  N/A10
241 B6238742 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A10
242 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.