รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
3 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
4 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
5 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CME10
7 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CME10
8 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering10
9 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE70
10 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  Environmental Engineering10
11 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CME10
12 B6109028 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
13 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
14 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CME10
15 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CME10
16 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CME10
17 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
18 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CME10
19 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
20 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
21 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
22 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CE10
23 B6114091 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  N/A10
24 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
25 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering10
26 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CME10
27 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CME10
28 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
29 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CME10
30 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE10
31 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
32 B6117320 นายเจษฎา อรรคบุตร  Electronic Engineering10
33 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
34 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CME10
35 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
36 B6130206 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
37 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
38 B6131937 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
39 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
40 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
41 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering10
42 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE10
43 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
44 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  N/A10
45 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  N/A10
46 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  N/A10
47 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  N/A10
48 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  N/A10
49 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  N/A10
50 B6225407 นายภราดร ประสาระวัน  N/A10
51 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  N/A10
52 B6225469 นายวรวิช เซ็นธุลี  N/A10
53 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  N/A10
54 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  N/A10
55 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  N/A10
56 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  N/A10
57 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  N/A10
58 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  N/A10
59 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  N/A10
60 B6225582 นายชยุติพงษ์ คำป้อง  N/A10
61 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  N/A10
62 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  N/A10
63 B6225612 นายนคพงศ์พันธ์ ศรีสุก  N/A10
64 B6225643 นายอดิษร ทุมโยมา  N/A10
65 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  N/A10
66 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  N/A10
67 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  N/A10
68 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  N/A10
69 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  N/A10
70 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  N/A10
71 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  N/A10
72 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์  N/A10
73 B6225773 นางสาวกมลชนก ถาวร  N/A10
74 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  N/A10
75 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  N/A10
76 B6225827 นางสาวอิสริญาภรณ์ เคลื่อนกระโทก  N/A10
77 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  N/A10
78 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  N/A10
79 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  N/A10
80 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  N/A10
81 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  N/A10
82 B6225902 นายบุณยวัต มานุวงศ์  N/A10
83 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  N/A10
84 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  N/A10
85 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  N/A10
86 B6225988 นายธนโชติ โสนอ่อน  N/A10
87 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  N/A10
88 B6226008 นายจิรายุ จันทร์สด  N/A10
89 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  N/A10
90 B6226022 นายอัมรินทร์ จินดา  N/A10
91 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา  N/A10
92 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  N/A10
93 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  N/A10
94 B6226060 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  N/A10
95 B6226077 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  N/A10
96 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  N/A10
97 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  N/A10
98 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  N/A10
99 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  N/A10
100 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  N/A10
101 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  N/A10
102 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  N/A10
103 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  N/A10
104 B6226237 นายชินวัตร ภูสีคุณ  N/A10
105 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  N/A10
106 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  N/A10
107 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  N/A10
108 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  N/A10
109 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  N/A10
110 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  N/A10
111 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  N/A10
112 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  N/A10
113 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  N/A10
114 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์  N/A10
115 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  N/A10
116 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  N/A10
117 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  N/A10
118 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  N/A10
119 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  N/A10
120 B6226473 นายกันตภณ นารากิตพงศ์  N/A10
121 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  N/A10
122 B6226503 นายธนกร แสงระวี  N/A10
123 B6226510 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  N/A10
124 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  N/A10
125 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  N/A10
126 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  N/A10
127 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  N/A10
128 B6226565 นายธีรศักดิ์ กำมะหาวงษ์  N/A60
129 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
130 B6226589 นางสาวศศิกานต์ พลศรี  N/A10
131 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  N/A10
132 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  N/A10
133 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  N/A10
134 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  N/A10
135 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  N/A10
136 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  N/A10
137 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  N/A10
138 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  N/A10
139 B6226695 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  N/A10
140 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  N/A10
141 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
142 B6226725 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  N/A10
143 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  N/A10
144 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  N/A10
145 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  N/A10
146 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  N/A10
147 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  N/A10
148 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  N/A10
149 B6226824 นายปรม เจริญพร  N/A10
150 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  N/A10
151 B6226862 นายธนพล เรไร  N/A10
152 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  N/A10
153 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี  N/A10
154 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  N/A10
155 B6226923 นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน  N/A10
156 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  N/A10
157 B6226947 นายเด่นดนัย เด่นวงษ์  N/A10
158 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  N/A10
159 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  N/A10
160 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
161 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  N/A10
162 B6227036 นายภัคพล ภูพาน  N/A10
163 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  N/A10
164 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  N/A10
165 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  N/A10
166 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  N/A10
167 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี  N/A10
168 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  N/A10
169 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  N/A10
170 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  N/A10
171 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  N/A10
172 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  N/A10
173 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  N/A10
174 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  N/A10
175 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  N/A10
176 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  N/A10
177 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  N/A10
178 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  N/A10
179 B6227302 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  N/A10
180 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  N/A10
181 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  N/A10
182 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  N/A10
183 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  N/A10
184 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  N/A10
185 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  N/A10
186 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  N/A10
187 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  N/A10
188 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  N/A10
189 B6230272 นายรัชกร มายูร  N/A10
190 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  N/A10
191 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ  N/A10
192 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  N/A10
193 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  N/A10
194 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
195 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  N/A10
196 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  N/A10
197 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  N/A10
198 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
199 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  N/A10
200 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
201 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  N/A10
202 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  N/A10
203 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่  N/A10
204 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  N/A10
205 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
206 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  N/A10
207 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  N/A10
208 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช  N/A10
209 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
210 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  N/A10
211 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  N/A10
212 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  N/A10
213 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  N/A10
214 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  N/A10
215 B6230609 นายภัทรเดช อริยพฤกษ์  N/A10
216 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  N/A10
217 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  N/A10
218 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  N/A10
219 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  N/A10
220 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  N/A10
221 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  N/A10
222 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  N/A10
223 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  N/A10
224 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  N/A10
225 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  N/A10
226 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  N/A10
227 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  N/A10
228 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  N/A10
229 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  N/A10
230 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  N/A10
231 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา  N/A10
232 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  N/A10
233 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  N/A10
234 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด  N/A10
235 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  N/A10
236 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  N/A10
237 B6230913 นางสาวสรัญชนา พัฒนจันทร์  N/A10
238 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา  N/A10
239 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  N/A10
240 B6230951 นางสาวอชิรญา ยงชัยยุทธ  N/A10
241 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  N/A10
242 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  N/A10
243 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  N/A10
244 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  N/A10
245 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  N/A10
246 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  N/A10
247 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  N/A10
248 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  N/A10
249 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  N/A10
250 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  N/A10
251 B6235826 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  N/A10
252 B6235864 นายพลวัชร ยิ่งยง  N/A10
253 B6235871 นายพรหมพิทักษ์ ศรีจันทร์  N/A10
254 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  N/A10
255 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  N/A10
256 B6235918 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์  N/A10
257 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  N/A10
258 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  N/A10
259 B6235949 นายณ สกุล บวกขุนทด  N/A10
260 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  N/A10
261 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  N/A10
262 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  N/A10
263 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  N/A10
264 B6236021 นายธัชพล เงาศรี  N/A10
265 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  N/A10
266 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  N/A10
267 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  N/A10
268 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  N/A10
269 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  N/A10
270 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  N/A10
271 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  N/A10
272 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  N/A10
273 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  N/A10
274 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  N/A10
275 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  N/A10
276 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  N/A10
277 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  N/A10
278 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  N/A10
279 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  N/A10
280 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  N/A10
281 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  N/A10
282 B6237769 นายนวพล ยงยศ  N/A10
283 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  N/A10
284 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  N/A10
285 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  N/A10
286 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  N/A10
287 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  N/A10
288 B6238070 นายณัฐวุฒิ พานประทีป  N/A10
289 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  N/A10
290 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  N/A10
291 B6238131 นางสาวสุพิชชา สูคีรี  N/A10
292 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  N/A10
293 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  N/A10
294 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  N/A10
295 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  N/A10
296 B6238544 นายชลิต สายเคน  N/A10
297 B6238605 นายเอกบดินทร์ ชาญวิเศษ  N/A10
298 B6238612 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ  N/A10
299 B6238643 นายภูริภัทร ยอดนิโรจน์  N/A10
300 B6238674 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง  N/A10
301 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  N/A10
302 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  N/A10
303 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  N/A10
304 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม  N/A10
305 B6238773 นายพรภวิษย์ ศรีโสภิตสวัสดิ์  N/A10
306 B6238780 นายภัคภูมิ ดวงดี  N/A10
307 B6238797 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  N/A10
308 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  N/A10
309 B6238872 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  N/A10
310 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.