รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118778 นายวชิระ กองกะมุด  ME10
2 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  ME10
3 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
4 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  ME10
5 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล  N/A10
6 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์  CE10
7 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  N/A10
8 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ  N/A10
9 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์  N/A10
10 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก  N/A10
11 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  N/A10
12 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  N/A10
13 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  CE10
14 B6209704 นายธีร์ธวัช ธารชัย  ME10
15 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  N/A10
16 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  N/A10
17 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  N/A10
18 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  N/A10
19 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  N/A10
20 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม  N/A10
21 B6209780 นางสาวภัทรญาดา ภัทรเศรษฐเศรณี  ME60
22 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  N/A10
23 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  N/A10
24 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  N/A10
25 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล  N/A10
26 B6209858 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  N/A10
27 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย  N/A10
28 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  N/A10
29 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด  N/A10
30 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  ME10
31 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  N/A10
32 B6230029 นายชนแดน สามาลย์  N/A10
33 B6230036 นางสาววชิราภรณ์ ศรีชัยปัญญา  N/A10
34 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน  N/A10
35 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ  N/A10
36 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  N/A10
37 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี  N/A10
38 B6234270 นางสาวกรรณณิกา ชารี  N/A10
39 B6234294 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  N/A10
40 B6234300 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A10
41 B6234386 Mr.Yun Rotha  ME10
42 B6234393 Mr.Lor Mengkong  ME10
43 B6234409 Mr.Sari Puthireach  ME10
44 B6234416 Mr.Long Mengly  ME10
45 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa  ME10
46 B6234430 Mr.Aing Hukry  CE10
47 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG  CE10
48 B6234454 Mr.Nguon Makara  CE10
49 B6234461 Mr.Ly Chhayleang  CE10
50 B6234478 Ms.PIDA SEAB  CE10
51 B6234485 Mr.Thorng Piseth  MATERIAL INNOVATION AND DESIGN ENGINEERING10
52 B6234492 Mr.Heang Sophy  MATERIAL INNOVATION AND DESIGN ENGINEERING10
53 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM  MATERIAL INNOVATION AND DESIGN ENGINEERING10
54 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN  MATERIAL INNOVATION AND DESIGN ENGINEERING10
55 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP  Petrochemical and Polymer Engineering10
56 B6234546 Mr.Boun Phirom  Petrochemical and Polymer Engineering10
57 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG  Petrochemical and Polymer Engineering10
58 B6234560 Mr.Pao Sopheak  Petrochemical and Polymer Engineering10
59 B6234577 Mr.PHOMSAVANH PHONNIYOM  N/A10
60 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  N/A10
61 B6236434 นางสาวณัฏฐ์ธนัน เจริญชัยมงคล  N/A10
62 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ  N/A10
63 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.