รายชื่อนศ.
รายวิชา102108 : CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6210199 นางสาวบุษบา ผลเหลือ  B.N.S.60
2 B6210205 นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณศรี  B.N.S.10
3 B6210465 นางสาวกิตติยา ภูสุวรรณรัศมิ์  B.N.S.10
4 B6210472 นางสาวนารีรัตน์ คำตา  B.N.S.10
5 B6211004 นางสาวบุษบา โอชารส  B.N.S.10
6 B6211400 นางสาวสุมิตรา ศรีวงษ์  B.N.S.10
7 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์  B.N.S.10
8 B6211424 นางสาวอรณิชา สัตรัตน์  B.N.S.10
9 B6211431 นางสาววรรณวิษา ไชยโชติ  B.N.S.10
10 B6211448 นางสาวศวรรยา แสงงาม  B.N.S.10
11 B6211455 นางสาวศิรินาถ บุญเนา  B.N.S.10
12 B6211486 นางสาวรัตนชฎาพร มูลโพธิ์  B.N.S.10
13 B6211509 นางสาวอภิชญา ชาติชำนาญ  B.N.S.10
14 B6211516 นางสาววรินธร ตู้ประเสริฐ  B.N.S.10
15 B6211523 นางสาวกิตติญา แหวนจะโป๊ะ  B.N.S.10
16 B6211530 นางสาวสายนที พลนิกาย  B.N.S.10
17 B6228941 นางสาวณัฐธิดา ดีขุนทด  B.N.S.10
18 B6228958 นางสาวปิยวรรณ สิงห์เดช  B.N.S.10
19 B6228965 นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์  B.N.S.10
20 B6228972 นางสาววิระดี คะวิศูนย์  B.N.S.10
21 B6229030 นางสาวนิภา เยี่ยงเสือ  B.N.S.10
22 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง  B.N.S.10
23 B6229054 นางสาวภัทรสุดา เหล่าคนค้า  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.