รายชื่อนศ.
รายวิชา102108 : CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6210434 นางสาวสุชานันท์ ประครองพันธ์  B.N.S.10
2 B6210441 นางสาวพิกุลแก้ว คุ้มหมู่  B.N.S.10
3 B6211479 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ  B.N.S.10
4 B6211493 นางสาวธาราทิพย์ สนทยา  B.N.S.10
5 B6228989 นางสาวสุภาพร จักร์แก้ว  B.N.S.10
6 B6229009 นางสาวพัชรา แสวงผล  B.N.S.10
7 B6229122 นางสาวสุพัตรา สีพันดร  B.N.S.10
8 B6229153 นางสาวชมพูนุช สุวรรณ  B.N.S.10
9 B6229160 นางสาวธัญรดา อินทรอัมพร  B.N.S.10
10 B6233327 นางสาวสุปรียารัตน์ ตะเกิดมี  B.N.S.10
11 B6233341 นางสาวทิชากร คำพวง  B.N.S.10
12 B6233358 นางสาวจินดามณี ยินขุนทด  B.N.S.10
13 B6233365 นางสาวพิชญา เกษรบัว  B.N.S.10
14 B6233372 นางสาวพิชญานันต์ เจริญเขต  B.N.S.10
15 B6233389 นางสาวณิชากร งามฉลาด  B.N.S.10
16 B6233396 นางสาวทัศวรรณ ลายเมฆ  B.N.S.10
17 B6233402 นางสาวคัทลียา สัตตะโส  B.N.S.10
18 B6233419 นางสาวอรอุมา เข็มทอง  B.N.S.10
19 B6233426 นางสาวสตรีรัตน์ ทองสมบัติ  B.N.S.10
20 B6233433 นางสาวอคิราภ์ จำปาศรี  B.N.S.10
21 B6233464 นางสาวสุมาลี นนท์นอก  B.N.S.10
22 B6233471 นางสาวสุพัตรา บุษบา  B.N.S.10
23 B6233495 นางสาวพิชชา ยอดบุนอก  B.N.S.10
24 B6233501 นางสาวกุลธิดา แสนแดง  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.