รายชื่อนศ.
รายวิชา102108 : CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6210458 นายเอมิน เสนาะโสด  B.N.S.10
2 B6211462 นางสาวปานรวี ภูมิไธสง  B.N.S.10
3 B6229016 นางสาววัลลภา ปรินรัมย์  B.N.S.10
4 B6229023 นางสาวทัศนีย์วรรณ พงสะพัง  B.N.S.10
5 B6229061 นางสาวศรินญา ไชยมงคล  B.N.S.10
6 B6229078 นางสาวณัฐธิดา พลปัถพี  B.N.S.10
7 B6229085 นางสาววาสนา สิทธิโกษี  B.N.S.10
8 B6229092 นางสาวอรษา สิงห์สนั่น  B.N.S.10
9 B6229108 นางสาวนริศรา ปุผาลา  B.N.S.10
10 B6229115 นางสาวเมสิยา สุริยกานนท์  B.N.S.10
11 B6229139 นางสาวจารุวรรณ คำกอง  B.N.S.10
12 B6229146 นางสาวจุฑาทิพย์ แจงกลาง  B.N.S.10
13 B6233334 นางสาวชลลัดดา ศรีตระการ  B.N.S.10
14 B6233440 นางสาวญาณิศา พะนัด  B.N.S.10
15 B6233488 นางสาวญาณัชฉรา กุมกี  B.N.S.10
16 B6233518 นางสาวศิรินภา ไชยชนะ  B.N.S.10
17 B6233532 นางสาวกนกวรรณ สีกะแจะ  B.N.S.10
18 B6233549 นางสาววรางคณา อุดมศักดิ์  B.N.S.10
19 B6233556 นางสาวจารุวรรณ สีเล  B.N.S.10
20 B6234867 นางสาวณัฐณิชา พรีพรม  B.N.S.10
21 B6234874 นางสาวทิพย์ศิริ ทิพยานนท์  B.N.S.10
22 B6234881 นางสาวปิยาใจ สีลาทอง  B.N.S.10
23 B6234904 นายณัฐวุฒิ คำแสงดี  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.