รายชื่อนศ.
รายวิชา111206 : BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ  SPORTS SCIENCE10
2 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี  SPORTS SCIENCE10
3 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน  SPORTS SCIENCE10
4 B6080624 นางสาวปนัดดา กุมารสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
5 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง  SPORTS SCIENCE10
6 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE10
7 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE10
8 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม  SPORTS SCIENCE10
9 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก  SPORTS SCIENCE10
10 B6120085 นางสาวอรวรรณ แก้วสีหาบุตร  SPORTS SCIENCE10
11 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส  SPORTS SCIENCE10
12 B6120122 นางสาวเมธินี จำเริญพัฒน์  SPORTS SCIENCE10
13 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี  SPORTS SCIENCE10
14 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง  SPORTS SCIENCE10
15 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE10
16 B6120160 นายสิรวิชญ์ เถื่อนกลาง  SPORTS SCIENCE10
17 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม  SPORTS SCIENCE10
18 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน  SPORTS SCIENCE10
19 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก  SPORTS SCIENCE10
20 B6120221 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
21 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ  SPORTS SCIENCE10
22 B6120245 นายนุกูล พิศนอก  SPORTS SCIENCE10
23 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม  SPORTS SCIENCE10
24 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์  SPORTS SCIENCE10
25 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา  SPORTS SCIENCE10
26 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร  SPORTS SCIENCE10
27 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล  SPORTS SCIENCE10
28 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
29 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE10
30 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์  SPORTS SCIENCE10
31 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห  SPORTS SCIENCE10
32 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง  SPORTS SCIENCE10
33 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ  SPORTS SCIENCE10
34 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE10
35 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร  SPORTS SCIENCE10
36 B6120405 นายทัตเทพ เงินแท้  SPORTS SCIENCE10
37 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ  SPORTS SCIENCE10
38 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
39 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี  SPORTS SCIENCE10
40 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม  SPORTS SCIENCE10
41 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์  SPORTS SCIENCE10
42 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ  SPORTS SCIENCE10
43 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย  SPORTS SCIENCE10
44 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE10
45 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป  SPORTS SCIENCE10
46 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง  SPORTS SCIENCE10
47 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE10
48 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์  SPORTS SCIENCE10
49 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน  SPORTS SCIENCE10
50 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช  SPORTS SCIENCE10
51 B6137076 นายพรหมพิริยะ ใจเที่ยง  SPORTS SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.