รายชื่อนศ.
รายวิชา104172 : BIOLOGY LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์  N/A10
2 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง  N/A10
3 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์  N/A10
4 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร  N/A10
5 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ  N/A10
6 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ  N/A10
7 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ  N/A10
8 B6211196 นางสาวธนัญพรรธน์ พลทองจันทึก  N/A10
9 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์  N/A10
10 B6228248 นายณัฐพงศ์ แสงวิเศษ  N/A10
11 B6232931 นายกานตภณช์ พิลาแดง  N/A10
12 B6235109 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.