รายชื่อนศ.
รายวิชา102274 : PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080013 นางสาวปารตี โกเมน  Chemistry10
2 B6080020 นายกีรกิต แก้วเกตุ  Chemistry10
3 B6080037 นางสาวศรัณยา เสริฐวาสนา  Chemistry10
4 B6080174 นายอนาวิล ประจิตร์  Chemistry10
5 B6080181 นางสาวอรณัชชา วงศ์จอม  Chemistry10
6 B6080211 นายบงกช อึ้งวนารัชต์  Chemistry10
7 B6080228 นายวิชญ์พล พลึกรุ่งโรจน์  Chemistry10
8 B6080235 นางสาวกาญจนา ศิริรักษ์  Chemistry10
9 B6080242 นางสาวฐิติรัตน์ ดีเสมอ  Chemistry10
10 B6080280 นายอธิ เชษฐสุรกุล  Chemistry10
11 B6080297 นางสาวทาริกา ศรีตระกาล  Chemistry10
12 B6080303 นายอภิวัฒน์ มือขุนทด  Chemistry10
13 B6080389 นางสาวกนกพร เรืองศรี  Chemistry10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.