รายชื่อนศ.
รายวิชา102116 : PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6204143 นางสาวพิชชาอร สมบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6208073 นางสาวนนท์มณี เชื้อเวียง  ยังไม่สังกัดสาขา 60
16 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6208127 นางสาวนภัสสร คำหงษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6208134 นางสาวจุฑารัตน์ จวงกระโทก  ยังไม่สังกัดสาขา 60
22 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6208196 นางสาวอรอนงค์ มูลเปา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.