รายชื่อนศ.
รายวิชา102116 : PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6208264 นางสาวฐิติพร ดีมาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6208288 นายกิตตินรินทร์ พูนกลางวิโรจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6208325 นางสาววรรณพร จันทหาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6208547 นางสาวรัตติญานนท์ มูลมืด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6208561 นางสาววรรณิสา จินสีดา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
28 B6208578 นางสาวชลดา เหล่ามาลา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
29 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.