รายชื่อนศ.
รายวิชา102116 : PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6232665 นางสาววิลาวัลย์ เชิดชู  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6232788 นางสาวณัฐนันท์ เพ็งที  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6232863 นางสาวกัญธิมา ยศพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.