รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
28 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.