รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.