รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125806 นายวรัญญู ศิริมงคลขจร  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.