รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124939 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6125240 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6125394 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6138028 นายสถาพร เกลียวศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.