รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880812 นางสาววรรณณิตา พัดสาริกรณ์  SPORTS SCIENCE10
2 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124083 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124090 นางสาวสรุตา บุตะเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124441 นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6133450 นายกรกช ระดาไสย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.