รายชื่อนศ.
รายวิชา104104 : PLANT BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.