รายชื่อนศ.
รายวิชา235108 : INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5872008 นางสาวพรพิมล เสนานอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B5872046 นางสาวรัตนากรณ์ บุญทา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B5872701 นางสาวนภิสรา พิษสุวรรณ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
4 B5872855 นางสาวสุพรรษา วงษา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B5872954 นางสาวทิพวรรณ จิตรคง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B5873180 นางสาวณัฐกุล บำรุงศิลป์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B5873265 นางสาวอัญญกร โสภณพลารมณ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B5874224 นางสาวนราวดี บัวใจบุญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B5874514 นายต้นน้ำ ดาบชัย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B5874613 นางสาวบุญญรักษ์ พยุหไพศาล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B5971060 นางสาวกัญญารัตน์ จันทรจร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B5971077 นางสาววลัยพร โยโพธิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B5971084 นายชูรัตน์ เสรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B5971091 นางสาววาสนา หุตะเสวี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B5971107 นางสาวณรินรดา บุญเปลื้อง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B5971114 นางสาวสุพรรณนิกา มีสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B5971121 นางสาวสุนิสา เทดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B5971138 นายศุภชัย ไกรกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B5971169 นางสาวรัชวิภา ดอนชมภู  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B5971176 นางสาววรัญญา ชัยศิริอุดมโชค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B5971190 นางสาวเสาวลักษณ์ นินพุดซา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B5971206 นายทรงวุฒิ เมืองแสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B5971213 นางสาวสุจิตตา สุตตะมะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B5971220 นางสาวชัชฎาภา ชุนรัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B5971237 นางสาวรุจิฬาภรณ์ พิเศษสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B5971251 นางสาวจิราวรรณ บัวใหญ่  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B5971299 นางสาวกนิษฐา พุทธขิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B5971312 นางสาวชิดชนก วรรณารักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B5971343 นางสาวรัชชา สนเจริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B5971350 นางสาวอรวรรณ ไวมาตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B5971367 นางสาววิชุดา นาสินเพิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
32 B5971374 นางสาวสกลรัตน์ ทองพูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B5971404 นางสาววรารัตน์ หอมจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B5971411 นางสาวปริฉัตร ชาวยศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
35 B5971428 นางสาวมยุรา ชุมพาลี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B5971435 นางสาวกัญทนา สังข์สุขศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
37 B5971442 นางสาวณัฐณิชา อินเป้ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
38 B5971459 นางสาวชุติมา กุลประโคน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
39 B5971466 นางสาวเจนจิรา หารแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
40 B5971473 นางสาวสุทธิดา ม้วนทอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B5971497 นางสาวสุพัตรา ชาตรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
42 B5971503 นางสาวอรอุมา ตูมโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B5971510 นางสาวสโรชา ดิษกิ่งสะแกราช  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
44 B5971527 นางสาวศุภรัตน์ เห็มเงิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
45 B5971534 นางสาวพรรณภา สุนา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B5971558 นางสาวรันนฎา วรกิตติกวิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
47 B5971565 นางสาวรุ่งนภา สมบูรณ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
48 B5971572 นางสาวจิรดา จันทะเสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
49 B5971589 นางสาวกาญจนา ราชชิต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
50 B5971602 นางสาวกิ่งทอง สงพระ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
51 B5971619 นายอรรถวิทย์ ศิริชัยคีรีโกศล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
52 B5971633 นางสาววรดา อุยะพิตัง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
53 B5971640 นางสาวกาญจนา ถินลา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
54 B5971657 นางสาวเรืองลัดดา วัดเฉย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
55 B5971664 นางสาวรัตนา รัตนโกสุมภ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
56 B5971671 นางสาวศุภัสรา ซั่วเซ่งอิ้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
57 B5971688 นางสาววทันยา แหนงใหม่  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
58 B5971695 นางสาวเจนจิรา แก้วดวงเล็ก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
59 B5971725 นางสาวญาณี นิลารัตน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
60 B5971732 นายชยางกูร กงแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
61 B5971763 นางสาวดุสิตา บุญยก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
62 B5971770 นางสาวจิณณพัต คอยดอน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
63 B5971800 นางสาวลลิตา มุขกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
64 B5971817 นางสาวแทนญ่า อัมรโสภณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
65 B5971824 นางสาวอมรรัตน์ สุเสนา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
66 B5971831 นางสาวศศิวิมล ช่องชัยชนะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
67 B5971848 นางสาวปิ่นมุข จิตรไพบูลย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
68 B5971855 นางสาวกมลชนก จอมกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
69 B5971862 นางสาวชนาภา เหลื่อมล้ำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
70 B5971879 นางสาวณัฐณาภรณ์ ทวีพุดซา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
71 B5971886 นางสาวบุษราคัม แหขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
72 B5971893 นางสาวจงกล ภู่ถนนนอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
73 B5971909 นางสาวสุภัสสรา เชียงนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
74 B5971916 นายรังสิมันต์ เกิดแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
75 B5971947 นางสาวสุวรี ขุนประจวบ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
76 B5971954 นายศุภวัฒน์ พรมศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
77 B5972098 นายภูริวัฒน์ วรรณโท  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
78 B5972104 นางสาวมธุรส แซ่โค้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
79 B5972111 นางสาวสาธิตา ช่วยชู  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
80 B5972128 นางสาวปพัชญา บำรุงตา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
81 B5972173 นางสาวมิ่งขวัญ เรืองไพศาล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
82 B5972180 นายณัฐนันท์ พิเชียรวิไล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
83 B5972210 นางสาวศิรภัสสร ขนขจี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
84 B5972227 นางสาวอภิญญา ประสาทศิลป์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
85 B5972234 นายธนภัทร คำมาก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
86 B5972241 นางสาวจารุวรรณ ดอนกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
87 B5972258 นางสาวปวีณา คันธะนู  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
88 B5972265 นางสาวพรนิภา ทองสถิตย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
89 B5972272 นางสาวพัชรินทร์ เงี่ยงไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
90 B5972302 นางสาวบูชาชนก เกิดกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
91 B5972913 นางสาวอริสา ไพบูลย์ศรีนครา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
92 B5972944 นางสาวกรกนก สงวนสิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
93 B5972951 นางสาวนิธิมา เล็กฟู  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
94 B5972968 นางสาวเพลงพิณ เลิศจันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
95 B5972975 นายภัทร ทัศนะนาคะจิตต์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
96 B5972999 นางสาวสุปรียา บริบูรมังษา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
97 B5973019 นางสาวณิชารัตน์ วงศ์นาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
98 B5973026 นายพัฒน์ธำรงค์ แซ่ลิ้ม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
99 B5973033 นายณัฐพงษ์ สิทธิโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
100 B5973040 นางสาวอารยา หมอไทย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
101 B5973057 นางสาววชิราภรณ์ เพชรวิเศษ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
102 B5973071 นางสาวศรัณยา แพปรุ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
103 B5973101 นางสาวชิโณรส ตุละพิภาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
104 B5973118 นางสาวกัญญารัตน์ ฉลองเดช  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
105 B5973125 นางสาวณิรัชชา ชื่นชม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
106 B5973132 นางสาวฐาปนีย์ สุวรรณรอด  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
107 B5973149 นางสาวพัณณพัช ศรีนาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
108 B5973156 นางสาววิรงรอง พฤกษ์เกษม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
109 B5973163 นายอภิราม เถื่อนนาดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
110 B5973170 นางสาววรรณวรงค์พร นันทปรีชา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
111 B5973187 นางสาวธัญญาภรณ์ หมวดศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
112 B5973194 นางสาวสุณิสา ศรีผ่อง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
113 B5973200 นางสาวณัฐมน คำนุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
114 B5973217 นางสาวกนกวรรณ นวนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
115 B5973224 นายพิสิษฐ์ เศรษฐสุวรรณ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
116 B5973231 นางสาวเพ็ญประภา ทองสุข  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
117 B5973255 นายจุลดิส ใจทน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
118 B5973262 นางสาวจีดาภา สมจิต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
119 B5973279 นางสาวนวพร แววกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
120 B5973293 นางสาวณัฐชา รุจิพุฒิ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
121 B5973330 นางสาวสุนิตย์ตรา รอดตรง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
122 B5973347 นางสาวสุภาพร สุขคำปา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
123 B5973675 นางสาวนูรีย๊ะ เจ๊ะสะอิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
124 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์  ChemE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.