รายชื่อนศ.
รายวิชา235204 : PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
4 B6071394 นางสาววรวี สีสุโข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6071448 นางสาวมณีรัตน์ วงษ์วรรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6071509 นางสาวศุภารานันท์ ฉิมกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6071615 นางสาวบุญฑิรา สาระศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6071844 นางสาวฐิติรัตน์ จักร์กระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6071943 นางสาวนัทภรณ์ เทียมวงค์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6071974 นางสาววิจิตรา แสนโคตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6072032 นางสาวภัทราพร ดวงแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B6072049 นางสาวภัทราวดี คำสวาสดิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6072063 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนสองชั้น  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
30 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6072551 นางสาวปภัสรา อภิสุเมธานนท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
33 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
35 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
36 B6072766 นางสาวชมพูนุช ปากหวาน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
37 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
38 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
39 B6072902 นางสาวปนัดดา เหล็กพล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
40 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
41 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
42 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
43 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
44 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
45 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
46 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
47 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
48 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
49 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
50 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.