รายชื่อนศ.
รายวิชา235204 : PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6071400 นางสาวลดามณี สอนกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6071646 นางสาวบงกชกร รัตนาขจี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6071752 นางสาวฐิติมาภรณ์ พลบุญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6071820 นางสาวจิราภรณ์ ป่อยยิ้ม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6071929 นางสาวศิริรัตน์ วิลัยแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6072186 นางสาวณัฐกมล อำไธสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B6072278 นายชัยวัฒน์ รวมภักดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6072483 นายเมธา พัฒน์ภากุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6072490 นายณัชพล โจ้พิมาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
29 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6072605 นางสาวชลธิชา กลิ่นหอม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6072704 นายตะวัน แสนศิลา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6072711 นายชุติมัญช์ ซุ้นเจริญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6072742 นางสาวชารุลักษณ์ เกตุสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
35 B6072889 นายศิวัช อ่อนเกิด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B6073008 นางสาวบุญญาภรณ์ พราหมณ์ไธสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
37 B6073022 นางสาวศรัณย์พร บัวชุม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
38 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
39 B6073084 นางสาวสโรชา กุลเกตุ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
40 B6073091 นายศุภกิจ แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
41 B6073930 นางสาวสิรินทร์ยา ชิ้นขุนทด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
42 B6075118 นายธนพล เขตจัตุรัส  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
44 B6075293 นางสาวสุพัตตรา เทพศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
45 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B6075392 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรไทย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.