รายชื่อนศ.
รายวิชา235204 : PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070052 นางสาวพิชญะดา ผลพอตน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6070113 นางสาวพิมมณี พิมพ์ทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6070120 นางสาวเกวลิน กล้าหาญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6071455 นางสาวจุฑามาศ ฉัตร์รักษา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6071516 นางสาวกมลลักษณ์ บัวทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6071592 นางสาวอรนิภา บุญพร้อม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6071677 นางสาวอินทิรา สร้อยจิตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6071721 นางสาวสุนันทา ชะมารัมย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B6071912 นางสาวสิริวิภา พันสอาด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6071967 นายอำพล จุไรย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
20 B6072001 นางสาวสุภาวรรณ เปี้ยตัน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6072315 นางสาวกมลรัตน์ มีสบาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
29 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
30 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
31 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6072643 นางสาวศิลษณา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6072667 นางสาวรสิตา ทิพเนตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
34 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
35 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
36 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
37 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
38 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
39 B6073138 นางสาวรติมา โคจิมะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
40 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
41 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
42 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
44 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
45 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
47 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
48 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
49 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
50 B6075422 นายธีรพงษ์ มงคลแพทย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.