รายชื่อนศ.
รายวิชา618418 : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.