รายชื่อนศ.
รายวิชา618314 : INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5962174 นางสาวอรสา กำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.