รายชื่อนศ.
รายวิชา525460 : FLUID AND HEAT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5533695 นายอัฐพล รุ่งเรือง  EE10
2 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ  EE10
3 B5710386 นายจิรายุ ลักษณะเลขา  Automotive Engineering40
4 B5817467 นายรุ่งโรจน์ วรชินา  EE10
5 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
6 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์  EE10
7 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง  EE10
8 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ  EE10
9 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร  EE10
10 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน  EE10
11 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ  EE10
12 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย  EE10
13 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE10
14 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE10
15 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์  EE10
16 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง  EE10
17 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE10
18 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์  EE10
19 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี  EE10
20 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE10
21 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE10
22 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE10
23 B5918713 นายปิยะพงษ์ วิรัชวา  EE10
24 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์  EE10
25 B5918843 นายเดชาวัต พ่วงจีน  EE10
26 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล  EE10
27 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
28 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
29 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
30 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
31 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
32 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE10
33 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
34 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
35 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE10
36 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
37 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
38 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
39 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
40 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE10
41 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE10
42 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
43 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
44 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
45 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
46 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
47 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE10
48 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
49 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
50 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE10
51 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE10
52 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE10
53 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี  EE10
54 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
55 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE10
56 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE10
57 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE10
58 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
59 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
60 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
61 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
62 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
63 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE10
64 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE10
65 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE10
66 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
67 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
68 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE10
69 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
70 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
71 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
72 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
73 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
74 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
75 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE10
76 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE10
77 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE10
78 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE10
79 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
80 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
81 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
82 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE10
83 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE10
84 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
85 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
86 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
87 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE10
88 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE10
89 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
90 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE10
91 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
92 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE10
93 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE10
94 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
95 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
96 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
97 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
98 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
99 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE10
100 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
101 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
102 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
103 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE10
104 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE10
105 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
106 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
107 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
108 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE10
109 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE10
110 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
111 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE10
112 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
113 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
114 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE10
115 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
116 B6024765 นายสมชาย แซ่กือ  EE10
117 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE10
118 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
119 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE10
120 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
121 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
122 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
123 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
124 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
125 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE10
126 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
127 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE10
128 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE10
129 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
130 B6029685 นายริฏวาน เจ๊ะสนิ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.