รายชื่อนศ.
รายวิชา235204 : PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071295 นางสาวจีรนันท์ กุลประดิษฐ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6071332 นางสาวศิริพร อ่อนศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6071349 นางสาวกันยาวีร์ เกิมรัมย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6071882 นางสาวสิริยากร ท้าววิราช  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6072360 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงอ่อน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
20 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6072544 นางสาวประกายแก้ว บรรจงปรุ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6072568 นางสาวกิตติมา สำราญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B6072636 นางสาววิราศิณี สินปรุ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6072803 นางสาวนัยนา จีนประโคน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6072827 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
32 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
35 B6074005 นางสาวปรีดิพัทธ์ สัพทานนท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
37 B6075057 นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
38 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
39 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
40 B6075163 นางสาวสุนิสา พวงสมบัติ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
42 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
44 B6075255 นางสาวศริญญา พาหิระ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
45 B6075279 นางสาวจิราพัชร หันศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.