รายชื่อนศ.
รายวิชา533221 : ENGINEERING ECONOMY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5523368 นายพุทธิพงศ์ ยาสุทธิ  IE40
2 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE10
3 B5614929 นายธีรวุฒิ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering60
4 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
5 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
6 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์  PE10
7 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์  PE10
8 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE10
9 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม  Metallurgical Engineering10
10 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน  Metallurgical Engineering10
11 B5803835 นายนิติธร เส็งนา  Metallurgical Engineering10
12 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ  Metallurgical Engineering10
13 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering10
14 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering10
15 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
16 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE10
17 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
18 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
19 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี  IE10
20 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์  PE10
21 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
22 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
23 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering10
24 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
25 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering10
26 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์  Metallurgical Engineering10
27 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด  Metallurgical Engineering10
28 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
29 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering10
30 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering10
31 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม  PE10
32 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE10
33 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
34 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา  PE10
35 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ  PE10
36 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
37 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE10
38 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
39 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง  Metallurgical Engineering10
40 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
41 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering10
42 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ  Metallurgical Engineering10
43 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน  Metallurgical Engineering10
44 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
45 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน  Metallurgical Engineering10
46 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน  Metallurgical Engineering10
47 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์  Metallurgical Engineering10
48 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน  CE10
49 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
50 B5827923 นางสาวกนกรัตน์ นนทมาศ  IE10
51 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
52 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
53 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
54 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
55 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช  Metallurgical Engineering10
56 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
57 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
58 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
59 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
60 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา  Metallurgical Engineering10
61 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ  Metallurgical Engineering10
62 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู  Metallurgical Engineering10
63 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE10
64 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
65 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
66 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
67 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering10
68 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
69 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering10
70 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์  Metallurgical Engineering10
71 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering10
72 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE10
73 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา  Metallurgical Engineering10
74 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE10
75 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา  Metallurgical Engineering10
76 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
77 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ  Metallurgical Engineering10
78 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
79 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
80 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข  Metallurgical Engineering10
81 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering10
82 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering10
83 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
84 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
85 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
86 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering10
87 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
88 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
89 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
90 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering10
91 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
92 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering10
93 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE10
94 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE10
95 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering10
96 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
97 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering10
98 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
99 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
100 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์  PE10
101 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE10
102 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
103 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
104 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย  Metallurgical Engineering10
105 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
106 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา  Metallurgical Engineering10
107 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ  Metallurgical Engineering10
108 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
109 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
110 B5913497 นางสาวสุทธิ์สินี คณาจันทร์  Metallurgical Engineering10
111 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์  Metallurgical Engineering10
112 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
113 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
114 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
115 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
116 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
117 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี  Metallurgical Engineering10
118 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
119 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน  Metallurgical Engineering10
120 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน  Metallurgical Engineering10
121 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
122 B5914678 นายพันธกานต์ ฉวยกระโทก  Metallurgical Engineering10
123 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
124 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
125 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา  Metallurgical Engineering10
126 B5915293 นายสุรตานนท์ ดวงจันทร์  Metallurgical Engineering10
127 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย  Metallurgical Engineering10
128 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ  Metallurgical Engineering10
129 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
130 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
131 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering10
132 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
133 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE10
134 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง  PE10
135 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ  PE10
136 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
137 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข  PE10
138 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE10
139 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE10
140 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี  PE10
141 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี  PE10
142 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
143 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE10
144 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก  PE10
145 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE10
146 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE10
147 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ  PE10
148 B5919192 นายกฤตภาส ศรีบุญเรือง  Metallurgical Engineering10
149 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
150 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว  Metallurgical Engineering10
151 B5919222 นายอภิเดช แสงเนตร  Metallurgical Engineering10
152 B5919239 นายธนวัตน์ เส็งกำปัง  Metallurgical Engineering10
153 B5919253 นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม  Metallurgical Engineering10
154 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง  Metallurgical Engineering10
155 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
156 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering10
157 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
158 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม  Metallurgical Engineering10
159 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
160 B5919352 นางสาวอรอนงค์ อู่แก้ว  Metallurgical Engineering10
161 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
162 B5919390 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์  Metallurgical Engineering10
163 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ  CE10
164 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม  CE10
165 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
166 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
167 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
168 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE10
169 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
170 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด  Metallurgical Engineering10
171 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข  PE10
172 B5922857 นายธนกฤต สธนเสาวภาคย์  Metallurgical Engineering10
173 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ  Metallurgical Engineering10
174 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์  Metallurgical Engineering10
175 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์  Metallurgical Engineering10
176 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
177 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
178 B5925117 นายเกียรติภูมิ ฮวดศรี  CE10
179 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering10
180 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering10
181 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
182 B5929245 นางสาวอามานี ซีแต  Metallurgical Engineering10
183 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE10
184 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
185 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE10
186 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE10
187 B6137557 นายปรัชญา โมกไธสง  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.