รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง  EE10
2 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ  EE10
3 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ  EE10
4 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม  EE10
5 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน  EE10
6 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์  EE10
7 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว  EE10
8 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท  EE10
9 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน  EE10
10 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์  EE10
11 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ  EE10
12 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์  EE10
13 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์  EE10
14 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์  EE10
15 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี  EE10
16 B5911486 นายวีรภัทร คำพันธ์  EE10
17 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี  EE10
18 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์  EE10
19 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์  EE10
20 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม  EE10
21 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง  EE10
22 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์  EE10
23 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี  EE10
24 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา  EE10
25 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์  EE10
26 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง  EE10
27 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี  EE10
28 B5921294 นายปิยบุตร ทาเอื้อ  EE10
29 B5922260 นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว  EE10
30 B5922789 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน  EE10
31 B5924851 นายเจษฎา ขนานแก้ว  EE10
32 B5925056 นายปฏิภาณ ไทยนันทน์  EE10
33 B5925681 นายธนกร สายสุจริต  EE10
34 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.