รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา  EE10
2 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์  EE10
3 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ  EE10
4 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ  EE10
5 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ  EE10
6 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์  EE10
7 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ  EE10
8 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ  EE10
9 B5903955 นายคณิต หัดกันยา  EE10
10 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ  EE10
11 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์  EE10
12 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน  EE10
13 B5907076 นายสุคมัย รัตนธรรม  EE10
14 B5907359 นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง  EE10
15 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น  EE10
16 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ  EE10
17 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์  EE10
18 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย  EE10
19 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า  EE10
20 B5914333 นายกิตติพงษ์ อินทับทิม  EE10
21 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา  EE10
22 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ  EE10
23 B5918720 นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี  EE10
24 B5918737 นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์  EE10
25 B5918751 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์  EE10
26 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ  EE10
27 B5919505 นายทินภัทร โพธิ์ศิริ  EE10
28 B5919833 นางสาวนพรัตน์ พลอยฉิมพลี  EE10
29 B5920754 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี  EE10
30 B5921553 นายทีปกร ผดุงศรี  EE10
31 B5922338 นางสาวเกียรติสุดา ไชยบุตร  EE10
32 B5922802 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ  EE10
33 B5923250 นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์  EE10
34 B5924745 นายเดชาธร พัฒนชยากร  EE10
35 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์  EE10
36 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.