รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์  EE10
2 B5903306 นายสุริยา เทพนา  EE10
3 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน  EE10
4 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา  EE10
5 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน  EE10
6 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์  EE10
7 B5906215 นายอัษฎาวุธ น้อยสี  EE10
8 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด  EE10
9 B5906970 นายกฤษฎา แพงไธสง  EE10
10 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล  EE10
11 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ  EE10
12 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ  EE10
13 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช  EE10
14 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE10
15 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก  EE10
16 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์  EE10
17 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์  EE10
18 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร  EE10
19 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋  EE10
20 B5918836 นายวิชชากร ใจหวัง  EE10
21 B5919819 นางสาวธันย์ชนก ดกกลาง  EE10
22 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี  EE10
23 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา  EE10
24 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา  EE10
25 B5922291 นายณัฐวุฒิ ทองพลู  EE10
26 B5922345 นางสาวอลิสา ถนอมเมือง  EE10
27 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ  EE10
28 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน  EE10
29 B5924196 นายภูรีทัต ยังรอด  EE10
30 B5924387 นายวิทวัส บัวแก้ว  EE10
31 B5924400 นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์  EE10
32 B5924417 นายณัฐวุฒิ ปุยสุวรรณ์  EE10
33 B5924868 นางสาวปริยากร โรจน์สุนทรกิตติ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.