รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900244 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์กลาง  EE10
2 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต  EE10
3 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต  EE10
4 B5901906 นายจรัญ คำลา  EE10
5 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง  EE10
6 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง  EE10
7 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์  EE10
8 B5906321 นายนพชัย ใจมั่น  EE10
9 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์  EE10
10 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์  EE10
11 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า  EE10
12 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์  EE10
13 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข  EE10
14 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ  EE10
15 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี  EE10
16 B5912056 นางสาวสุภาลักษณ์ วงศ์ละคร  EE10
17 B5912070 นายกรวิชญ์ ไทรแก้ว  EE10
18 B5916504 นายจิรายุทธ เหล่าสำโรง  EE10
19 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์  EE10
20 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์  EE10
21 B5920785 นายรัตนกร แทนจะโปะ  EE10
22 B5921331 นางสาววิมลสิริ ไตรสุวรรณ  EE10
23 B5921348 นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม  EE10
24 B5921607 นายประวีณ อุดทาโม๊ะ  EE10
25 B5921744 นางสาวภัทราภรณ์ เสนบุญมี  EE10
26 B5922086 นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ  EE10
27 B5922727 นางสาววชิราภรณ์ อินทะโส  EE10
28 B5924431 นายอภิวัฒน์ ดีล้อม  EE10
29 B5924462 นายวราวุธ สุดสม  EE10
30 B5924509 นายนนทการณ์ มังคลา  EE10
31 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.