รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE10
2 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE10
3 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
4 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม  IE10
5 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE10
6 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์  IE10
7 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์  IE10
8 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE10
9 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ  IE10
10 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE10
11 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน  IE10
12 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  IE10
13 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม  IE10
14 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล  IE10
15 B5910618 นายสหรัฐ มากระโทก  IE10
16 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง  IE10
17 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต  IE10
18 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล  IE10
19 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่  IE10
20 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล  IE10
21 B5921157 นายนพดล คีรีศิริ  IE10
22 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี  IE10
23 B5922581 นายอานันต์ เมืองโคตร  IE10
24 B5924608 นายราชัน โพนาม  IE10
25 B5926251 นายเอื้ออังกูร โพธิ์ดี  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.