รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน  IE10
2 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ  IE10
3 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช  IE10
4 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย  IE10
5 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร  IE10
6 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง  IE10
7 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ  IE10
8 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE10
9 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท  IE10
10 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์  IE10
11 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย  IE10
12 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ  IE10
13 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ  IE10
14 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม  IE10
15 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  IE10
16 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์  IE10
17 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร  IE10
18 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด  IE10
19 B5921959 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้างอิง  IE10
20 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี  IE10
21 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี  IE10
22 B5922949 นายอาทิตย์ สุวรรณหงษ์  IE10
23 B5925018 นางสาวภัทราภรณ์ สอนซุน  IE10
24 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.