รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801046 นางสาวรัตนาภรณ์ นงนุช  IE10
2 B5823611 นายศิร เจียรกฤติ  IE10
3 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู  IE10
4 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา  IE10
5 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก  IE10
6 B5905768 นายเกริก บังศรี  IE10
7 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE10
8 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด  IE10
9 B5909353 นางสาวสายธาร กลิ่นดี  IE10
10 B5910038 นางสาวชลทิพย์ ทิวาพุฒิงาม  IE10
11 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์  IE10
12 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร  IE10
13 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา  IE10
14 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู  IE10
15 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE10
16 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง  IE10
17 B5916887 นางสาวเนรัญชรา สีหาท้าว  IE10
18 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา  IE10
19 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE10
20 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE10
21 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE10
22 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข  IE10
23 B5922932 นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี  IE10
24 B5924714 นางสาวนฤมล ชอุ่มผล  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.