รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5714926 นายสหรัฐ กัลยา  IE40
2 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE10
3 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง  IE10
4 B5814046 นางสาวนิศารัตน์ ห้าวหาญ  IE10
5 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ  IE10
6 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล  IE10
7 B5823086 นายณัฐวุฒิ วรรณศิริ  IE10
8 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ  IE10
9 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE10
10 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์  IE10
11 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด  IE10
12 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ  IE10
13 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก  IE10
14 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE10
15 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม  IE10
16 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE10
17 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม  IE10
18 B5912483 นายธัชนนท์ มุสิกา  IE10
19 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี  IE10
20 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง  IE10
21 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล  IE10
22 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร  IE10
23 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์  IE10
24 B5925353 นายภาณุวิชญ์ คลังคา  IE10
25 B5927623 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.