รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5426393 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน  Environmental Engineering10
2 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์  MAE10
3 B5428649 นายทรงเกียรติ โภคาพานิชย์  Environmental Engineering10
4 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี  MAE10
6 B5533978 นายสรรพวุธ ขันอาษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์  Automotive Engineering10
8 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
9 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ  Metallurgical Engineering10
10 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
11 B5601738 นายธนพงษ์ ธีระพงค์  Environmental Engineering10
12 B5606177 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล  MAE10
13 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง  Agricultural and Food Engineering10
14 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
15 B5610778 นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์  MAE10
16 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B5611799 นายทรงกิจ รอดหงษ์ทอง  GT10
18 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
19 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
20 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง  Environmental Engineering10
21 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering10
22 B5617562 นายพิรุณรัช จินดาพันธ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
23 B5618804 นางสาวอารีรัตน์ กัลสุมาโส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
24 B5623136 นายแกล้วกล้า นามไพร  CE10
25 B5624454 นายศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
26 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร  MAE10
27 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
28 B5624812 นางสาวปัทมาวดี ชวนนอก  Environmental Engineering10
29 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
30 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม  ME10
31 B5702183 นางสาวพรีมพิทย์ รัตนสำเนียง  PE10
32 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน  Geological Engineering10
33 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว  Agricultural and Food Engineering10
34 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
35 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE10
36 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี  Agricultural and Food Engineering10
37 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
38 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
39 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา  CE10
40 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE10
41 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
42 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ  MAE10
43 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ  Metallurgical Engineering10
44 B5718160 นายณัฐวัตร ไชยสีดา  Environmental Engineering10
45 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
46 B5719280 นายพงษ์ธนานิกร อินอ่อน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B5720842 นายกฤษดา หวานดี  Agricultural and Food Engineering10
48 B5722228 นายรณกร เกณทวี  Environmental Engineering10
49 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
50 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
51 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE10
52 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด  MAE10
53 B5802418 นางสาวจัตตุมาศ ผลสนอง  TOOL ENGINEERING10
54 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา  Agricultural and Food Engineering10
55 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering10
56 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE10
57 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
58 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา  CE10
59 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง  MAE10
60 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering10
61 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม  CE10
62 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์  Agricultural and Food Engineering10
63 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ  ME10
64 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
65 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล  CE10
66 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข  MAE10
67 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ  Agricultural and Food Engineering10
68 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering10
69 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
70 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME10
71 B5816989 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
72 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง  CE10
73 B5818754 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร  CE10
74 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา  CE10
75 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering10
76 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์  Automotive Engineering10
77 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
78 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering10
79 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
80 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
81 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า  Agricultural and Food Engineering10
82 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering10
83 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
84 B5821952 นางสาวพรพิมล ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
85 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
86 B5822072 นางสาวเจนจิรา หวลโคกสูง  Agricultural and Food Engineering10
87 B5822652 นายไพสันต์ หวังสม  Geological Engineering10
88 B5823062 นายประณิธาน อินทรจินดา  CE10
89 B5823192 นายเรวัต หนังสือ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
90 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส  Automotive Engineering10
91 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering10
92 B5825080 นางสาวลลิตา กมลกลาง  Environmental Engineering10
93 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ  MAE10
94 B5825967 นางสาวเกษมณี อิ่มสุดใจ  Environmental Engineering10
95 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์  ME10
96 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering10
97 B5828456 นางสาวตรีทิพยนิภา สุภรัตน์ธนกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
98 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ  CE10
99 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม  CE10
100 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ  CE10
101 B5918980 นายธนกฤต อยู่เจริญ  CE10
102 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว  CE10
103 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์  CE10
104 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ  CE10
105 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร  CE10
107 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี  MAE10
108 B5928033 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจ  MAE10
109 B6029630 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.