รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5445189 นางสาวภาณุมาศ คำหมาย  Environmental Engineering10
3 B5500321 นางสาวช่อทิพย์ ฝอยทอง  Geological Engineering10
4 B5503780 นางสาวฐานียา พิทักษ์วงษ์  PE10
5 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
6 B5522446 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์  Geological Engineering10
7 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ  Metallurgical Engineering10
8 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
9 B5536719 นายวิทยาวุธ ม่วงนา  Environmental Engineering10
10 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก  Metallurgical Engineering10
12 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
13 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering10
14 B5601189 นางสาวนันทนา โล่ห์ทอง  Metallurgical Engineering10
15 B5601776 นางสาวอภิชญา วัฒนาภรณ์  IE40
16 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ  Environmental Engineering10
18 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง  Agricultural and Food Engineering10
19 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering10
20 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering10
21 B5604319 นายนิธิศ รัญตะเสวี  Environmental Engineering10
22 B5605279 นางสาววัชราภรณ์ แหวนทองคำ  GT10
23 B5605613 นางสาวพรนภัส เขตเจริญ  Environmental Engineering10
24 B5606153 นายพงศธร เสือบัว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
25 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
26 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
27 B5606764 นางสาวศิริลักษณ์ ขวางกระโทก  Environmental Engineering40
28 B5607587 นางสาวฟ้านภา แดงอำ  Metallurgical Engineering10
29 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
30 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล  MAE10
31 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ  Agricultural and Food Engineering10
32 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช  MAE10
33 B5608409 นางสาววราภรณ์ ต่ายเมือง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
34 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering10
35 B5609185 นายศิวภัทร ทุลลี  Environmental Engineering10
36 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ  MAE10
37 B5610051 นางสาวดุจฤดี สมปัญญา  Environmental Engineering10
38 B5610150 นางสาวศิริพร วงค์ชาชม  Agricultural and Food Engineering10
39 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
40 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย  PE10
41 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน  MAE10
42 B5613502 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  ME10
43 B5615834 นายอนุสรณ์ ชูนิล  GT40
44 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ  Agricultural and Food Engineering10
45 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering10
46 B5617173 นายศุภวิชญ์ ลอยประโคน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
47 B5617241 นายฐิติวัฒน์ ทิพย์ชาติ  Environmental Engineering10
48 B5618507 นางสาวปัทมพร ทองสว่าง  Environmental Engineering10
49 B5619306 นายหิรัญธร เหิดขุนทด  Automotive Engineering10
50 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก  MAE10
51 B5620517 นางสาวฐิตินันท์ คำภีระ  Environmental Engineering10
52 B5621378 นายสุเมธ พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
53 B5621392 นายวุฒิวัฒน์ ชาวโคราช  Environmental Engineering10
54 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้  MAE10
55 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering10
56 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
57 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ  Automotive Engineering10
58 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์  Agricultural and Food Engineering10
59 B5702510 นายอัษฎาวุธ ธรรมเดชากุล  GT10
60 B5702848 นายธนชัย เชี่ยวรอบ  GT10
61 B5703579 นางสาวกนิษฐา บูระณะ  Environmental Engineering10
62 B5703623 นางสาวศิรินภา พิกาศ  Environmental Engineering10
63 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
64 B5703951 นางสาวกัญญณัช เนียมปาน  GT10
65 B5704033 นางสาวพรชนก อินรัมย์  Environmental Engineering10
66 B5704095 นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์  Environmental Engineering10
67 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
68 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering10
69 B5704811 นายถิรการย์ ภู่ศิลา  TOOL ENGINEERING10
70 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์  Environmental Engineering10
71 B5705177 นายจักรกฤษณ์ พรหมโคตร  TOOL ENGINEERING10
72 B5705481 นายกวินท์ อัศวพัฒน์  GT10
73 B5705597 นางสาวอภิรดา พิริยะอนุพนธ์  GT10
74 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า  MAE10
76 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ  Environmental Engineering10
77 B5706365 นายธีรพงษ์ อยู่นาน  Environmental Engineering10
78 B5706532 นายปรเมศวร์ แก้วจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING89
79 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
80 B5706624 นางสาวอัจฉรีย์ ราชไมตรี  Agricultural and Food Engineering10
81 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู  TOOL ENGINEERING10
82 B5707003 นางสาวทิฆัมพร ว่องไว  Environmental Engineering10
83 B5707065 นายศุภชัย รักเสน  Environmental Engineering10
84 B5707225 นางสาวกรรณิการ์ เจริญนาม  TOOL ENGINEERING10
85 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์  Automotive Engineering10
86 B5707584 นางสาวพลอยไพลิน คูเปอร์  Environmental Engineering10
87 B5707720 นางสาวปราณปิยา กาญจนโกมล  Environmental Engineering10
88 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
89 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร  ME10
90 B5708123 นางสาวนาตยา สุทนต์  Environmental Engineering10
91 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี  Automotive Engineering10
92 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering10
93 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
94 B5709250 นางสาวสิริรัตน์ ชุ่มสูงเนิน  Environmental Engineering10
95 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
96 B5709304 นางสาวรัชนี สายตรง  Environmental Engineering10
97 B5709649 นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งเครือกลาง  Agricultural and Food Engineering10
98 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ  Environmental Engineering10
99 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี  Metallurgical Engineering10
100 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering10
101 B5710843 นางสาวสุทธามาศ เล็กสอาด  GT10
102 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering10
103 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์  Environmental Engineering10
104 B5712021 นายสุทธิมนต์ เดชโคบุตร  TOOL ENGINEERING10
105 B5712151 นางสาวภัทรมน สังข์วงษ์  Environmental Engineering10
106 B5712250 นางสาวจักรีน จันทร์อร่าม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
107 B5712502 นางสาวโสมภา อิ่มสำอางค์  Environmental Engineering10
108 B5712571 นางสาวศิริวรรณ บุญชุ่ม  Environmental Engineering10
109 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ  Geological Engineering10
110 B5713134 นางสาวธีราธร อนันมา  TOOL ENGINEERING10
111 B5713264 นายภานรินทร์ โคตรสุมาตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
112 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
113 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี  Environmental Engineering10
114 B5713974 นายสหชาติ จันทะสอน  ME10
115 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
116 B5714797 นางสาวพจมาน หล้าชน  Environmental Engineering10
117 B5714827 นางสาวมณีรัตน์ เงินหลวง  ME10
118 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
119 B5714926 นายสหรัฐ กัลยา  IE10
120 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
121 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
122 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด  MAE10
123 B5716302 นายนพณัฐ สีสง่า  GT10
124 B5716616 นายจักริน ชูทรัพย์  ME10
125 B5716661 นายรพาษิณ เกตุสุวรรณ์  ME10
126 B5718689 นางสาวอรอนงค์ กงเพชร  GT10
127 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
128 B5719853 นางสาวชนสรณ์ ทองสุข  GT10
129 B5719877 นายณัฐวุฒิ งามโคกสูง  GT10
130 B5720354 นางสาวอรวรรณ อองมา  GT10
131 B5720385 นางสาวปราณิฏฐา ภาษี  GT10
132 B5720729 นายรณชัย อินทิยศ  GT10
133 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
134 B5722310 นายธวัชชัย มาตรรัศมี  GT10
135 B5722365 นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ  GT10
136 B5723072 นางสาวกฤติยา ผาจวง  Environmental Engineering10
137 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ  ME10
138 B5724031 นายชัญญาวิชญ์ แสงผา  Environmental Engineering10
139 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย  MAE10
140 B5724864 นายสุวินัย อะหลีกะเส็ม  GT10
141 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
142 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
143 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
144 B5800421 นางสาวประเทืองพร เบาสันเทียะ  Environmental Engineering10
145 B5800445 นางสาวสุธิดา แซ่โซว  Environmental Engineering10
146 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
147 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
148 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
149 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
150 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า  CE10
151 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
152 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
153 B5801459 นายศตวรรษ กิจพยัคฆ์  MAE10
154 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม  MAE10
155 B5801732 นายกิตตินนท์ สัมพันธวงศ์  Environmental Engineering10
156 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง  CE10
157 B5801909 นางสาวอรอินทุ์ พนมศักดิ์  Environmental Engineering10
158 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering10
159 B5802043 นางสาวทิพย์วลี สิทธิ์สูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
160 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล  Geological Engineering10
161 B5802234 นางสาววารุณี เลิศลำหวาน  Environmental Engineering10
162 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี  Environmental Engineering10
163 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
164 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering10
165 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
166 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering10
167 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง  Environmental Engineering10
168 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
169 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด  MAE10
170 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering10
171 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME10
172 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว  CE10
173 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ  MAE10
174 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ  MAE10
175 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด  MAE10
176 B5804139 นายฐิติ วงศ์กุศลธรรม  CE10
177 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
178 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
179 B5804269 นายมีชัย เตโช  Geological Engineering10
180 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
181 B5805211 นายณัฐกิตติ์ พูนสวัสดิ์  MAE10
182 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
183 B5805358 นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง  MAE10
184 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด  MAE10
185 B5805464 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
186 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว  MAE10
187 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
188 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง  MAE10
189 B5805709 นางสาวกัญญา จ้อนเพชร  Environmental Engineering10
190 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
191 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
192 B5805983 นายรัฐกรณ์ กองกูล  CE10
193 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME10
194 B5806256 นายณิชากร บุญเกิด  Environmental Engineering10
195 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
196 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
197 B5806881 นายสมประสงค์ สอนเผือก  Geological Engineering10
198 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
199 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล  MAE10
200 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
201 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE10
202 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering10
203 B5807345 นายสุรวุธ วรรณวิจิตร  Environmental Engineering10
204 B5807437 นางสาวสกาวเดือน กลิ้งทะเล  Environmental Engineering10
205 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
206 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
207 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE10
208 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา  MAE10
209 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE10
210 B5808304 นางสาวปรียาภรณ์ สุริยา  Environmental Engineering10
211 B5808335 นางสาวอรปรียา เทืองน้อย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
212 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
213 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร  ME10
214 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร  ME10
215 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์  MAE10
216 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา  MAE10
217 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
218 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
219 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
220 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว  Metallurgical Engineering10
221 B5810680 นายนัฐวัส เป้าพุคา  CE10
222 B5810697 นางสาวพรทิพย์ สุดทองหลาง  Environmental Engineering10
223 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
224 B5810956 นางสาววรรณรดา ธนูสา  Environmental Engineering10
225 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
226 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร  MAE10
227 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก  Geological Engineering10
228 B5812448 นางสาวอรอนงค์ เปรี่ยมกระโทก  Environmental Engineering10
229 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
230 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์  Metallurgical Engineering10
231 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering10
232 B5813087 นายราเชนทร์ พะนัดรัมย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
233 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์  Geological Engineering10
234 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ  ME10
235 B5813384 นางสาวสุภารัตน์ เสนากลาง  Environmental Engineering10
236 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์  MAE10
237 B5813636 นายณัฐวัฒน์ ยะวงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
238 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล  Geological Engineering10
239 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง  MAE10
240 B5814282 นางสาวขนิษฐา คงราศรี  MAE10
241 B5814374 นายศักดิ์สิทธิ์ เจริญรัมย์  Environmental Engineering10
242 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering10
243 B5815623 นางสาวรพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์  ME10
244 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง  ME10
245 B5816095 นางสาวศิริมา ศรีกงพาน  ME10
246 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม  PE10
247 B5818181 นางสาวสิราวรรณ มาลัยสุริยา  CE10
248 B5818433 นางสาววาสนา บำเพ็ญศิลป์  CE10
249 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง  CE10
250 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
251 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
252 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด  CE10
253 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
254 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
255 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์  Metallurgical Engineering10
256 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง  Environmental Engineering10
257 B5819201 นางสาวกนกวรรณ ประสมทรัพย์  Environmental Engineering10
258 B5819324 นางสาวสุดารัตน์ กลึงชัง  Environmental Engineering10
259 B5819331 นางสาวสุพรรณวดี กลั่นภักดี  Environmental Engineering10
260 B5819379 นายภานุวัฒน์ จันทร์ผิว  Environmental Engineering10
261 B5819393 นางสาวปิยพร สิทธิพรวรกุล  Environmental Engineering10
262 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ  Environmental Engineering10
263 B5819454 นางสาวฐิติมา ขันเงิน  Environmental Engineering10
264 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม  Environmental Engineering10
265 B5819522 นายภาสกร ฟักขาว  Environmental Engineering10
266 B5819539 นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์  Environmental Engineering10
267 B5821235 นายโกสิต ปานสี  Automotive Engineering10
268 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น  Automotive Engineering10
269 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
270 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
271 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
272 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
273 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
274 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
275 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี  MAE10
276 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
277 B5822485 นายสิทธา ปัจโต  Geological Engineering10
278 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล  Geological Engineering10
279 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering10
280 B5822782 นายสัจจพร เข็มทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
281 B5822799 นางสาวประภาพร ใจแสน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
282 B5822805 นางสาวรัตติกาล ฉันไชย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
283 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
284 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์  Environmental Engineering10
285 B5823352 นายอธินากร จินาพร  MAE10
286 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง  MAE10
287 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
288 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล  MAE10
289 B5824151 นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง  Geological Engineering10
290 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์  Metallurgical Engineering10
291 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
292 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME10
293 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
294 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering10
295 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง  Agricultural and Food Engineering10
296 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
297 B5852178 นางสาวกันยาภิมล โนใจ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
298 B5909667 นางสาววรัตสุดา นนทะบูรณ์  Automotive Engineering10
299 B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
300 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม  MAE10
301 B6029623 นายฉลองชัย หลีแก้วสาย  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.