รายชื่อนศ.
รายวิชา533343 : SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5702091 นางสาวชุติมา กับกระโทก  IE10
2 B5704163 นางสาวมณีรัตน์ ใจเหล็ก  IE10
3 B5704804 นายทรงวิทย์ ลองจำนงค์  IE10
4 B5704859 นางสาวกรกนก พรายระหาร  IE10
5 B5706372 นางสาวแพรวปรีญา อินมณี  IE10
6 B5709069 นายคณิตสรณ์ เวียงเหล็ก  IE10
7 B5709076 นายรัชพล แร่นาค  IE10
8 B5710089 นางสาวณิชาภา ตั้งธนาถิรเจต  IE10
9 B5710812 นายฐิติภัสร์ พงษ์กิตติวณิช  IE10
10 B5711123 นางสาวพนิดา พรมลีย์  IE10
11 B5712595 นางสาวพรรษกร แสงสว่าง  IE10
12 B5714629 นางสาวจริยาพร โพธิ์ศิริ  IE10
13 B5718214 นางสาวภัทรวดี วิเชียรสรรค์  IE10
14 B5718443 นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง  IE10
15 B5718504 นางสาวชุรีพร คำอ้อ  IE10
16 B5718535 นางสาวภารดา กองเมือง  IE10
17 B5718597 นายณัฐพงษ์ โชนสยอง  IE10
18 B5722617 นางสาวอัญนิฌา มีหวายหลืม  IE10
19 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE10
20 B5724239 นายธนบดี สายทิพย์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.