รายชื่อนศ.
รายวิชา111102 : PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 B5990016 นางสาวณัฎฐินี มัดยารัมย์  B.N.S.10
3 B5990023 นางสาวจุฑามาศ อย่าเสียสัตย์  B.N.S.10
4 B5990030 นางสาวศิรินภา เชียงเงิน  B.N.S.10
5 B5990047 นางสาววรดา แพรวงศ์นุกูล  B.N.S.10
6 B5990054 นางสาวจริยาพร สงวนสุข  B.N.S.10
7 B5990061 นางสาวจารุมน สุขะ  B.N.S.10
8 B5990085 นางสาวศศิวนันท์ จันทร์สำราญ  B.N.S.10
9 B5990092 นางสาวอรอนงค์ ขุนหอม  B.N.S.10
10 B5990108 นางสาวมนิตา คำจร  B.N.S.10
11 B5990115 นายอนันต์สิทธิ์ ไกรสน  B.N.S.10
12 B5990122 นางสาวดลพร ตติยรัตน์  B.N.S.10
13 B5990139 นางสาวณัธยา โสมณวัฒน์  B.N.S.10
14 B5990146 นางสาวชมพูนุช เพชรวิเศษ  B.N.S.10
15 B5990153 นางสาวชนานันท์ บุตรโต  B.N.S.10
16 B5990160 นางสาวจุฑารัตน์ จันทราเทพ  B.N.S.10
17 B5990177 นางสาวสุกัญญา ก่องดวง  B.N.S.10
18 B5990184 นางสาววรางคณา จุนใจ  B.N.S.10
19 B5990191 นางสาวอรวรรณ อภิกรกุล  B.N.S.10
20 B5990207 นางสาวพรประภา กัลยานุกิจ  B.N.S.10
21 B5990214 นางสาวชุติภา อินทร์ติยะ  B.N.S.10
22 B5990221 นางสาวพรธีรา สาระการ  B.N.S.10
23 B5990245 นางสาววิภาพรรณ เพชรสมบัติ  B.N.S.10
24 B5990252 นางสาวจิราพร ศรีพันธ์  B.N.S.10
25 B5990269 นางสาวสุนิตา อาจเทเวศน์  B.N.S.10
26 B5990276 นางสาววันวิสาข์ ตวนชัยภูมิ  B.N.S.10
27 B5990283 นางสาวกนกวรรณ วิชาเกวียน  B.N.S.10
28 B5990290 นางสาวสมฤดี สุขเกิด  B.N.S.10
29 B5990306 นางสาวปัณชญา ศุภธนกำธร  B.N.S.10
30 B5990313 นางสาวณิชนันทน์ วงค์เกียรติขจร  B.N.S.10
31 B5990320 นางสาวศิริยากร แก้วมงคล  B.N.S.10
32 B5990337 นางสาวปฐมาภรณ์ กันยะ  B.N.S.10
33 B5990344 นางสาวปรีชญา ภพไตร  B.N.S.10
34 B5990351 นางสาวชมพูนุช เหมือนด้วง  B.N.S.10
35 B5990368 นางสาวน้ำฝน วงษ์หมากเห็บ  B.N.S.10
36 B5990375 นางสาวณัฐณิชา เข็มพุดซา  B.N.S.12
37 B5990382 นางสาวณิชาภัทร คำเบี้ยว  B.N.S.10
38 B5990399 นายสหวิช มูลสิติ  B.N.S.10
39 B5990405 นางสาวธัญญานุช ศรีชัยนาท  B.N.S.10
40 B5990412 นางสาวสุทัตตา พัชนี  B.N.S.60
41 B5990429 นางสาวพรประกาย คิดดี  B.N.S.10
42 B5990436 นางสาวบุษบา วัชรนิติธรรม  B.N.S.10
43 B5990443 นายเกียรติศักดิ์ คงปราโมทย์  B.N.S.10
44 B5990450 นางสาวอารีรัตน์ เปริยะรางกูร  B.N.S.10
45 B5990467 นางสาววิสสุตา เฉยชัยภูมิ  B.N.S.10
46 B5990474 นางสาวพัทธนันท์ ครองสมบัติ  B.N.S.10
47 B5990481 นางสาวจิราพัชร วิสีปัตน์  B.N.S.10
48 B5990498 นางสาววิลาวัณย์ จันทวงศ์  B.N.S.10
49 B5990504 นางสาวธนัญญา พร่องพรมราช  B.N.S.12
50 B5990511 นางสาวสัจจพร วงค์ศรียา  B.N.S.10
51 B5990528 นางสาวมัณฑนา ศรีเชียงสา  B.N.S.10
52 B5990542 นางสาวอริศรา ผาบถา  B.N.S.10
53 B5990559 นางสาวพรรณิดา กองทอง  B.N.S.10
54 B5990566 นางสาวธันยาพร ผดุงชีพ  B.N.S.10
55 B5990573 นางสาวดนยา วะสัตย์  B.N.S.10
56 B5990580 นางสาวสิริวรรณ แบนไธสง  B.N.S.10
57 B5990597 นางสาวกิรนันท์ มีกำปัง  B.N.S.10
58 B5990603 นางสาวปนิดา พิพวนนอก  B.N.S.10
59 B5990610 นางสาวดรุณี จากกุลชอน  B.N.S.10
60 B5990627 นางสาวกาญจนาพร จองชัย  B.N.S.10
61 B5990634 นางสาววิภารัตน์ พิมสันเทียะ  B.N.S.10
62 B5990641 นางสาวแวววรรณ วงศ์จอม  B.N.S.10
63 B5990658 นางสาวปรียาภรณ์ วงภักดี  B.N.S.10
64 B5990665 นางสาวสมพิศ กิ่งโคกกรวด  B.N.S.10
65 B5990672 นางสาวธันยากานต์ โชติธนะจารุวัชร์  B.N.S.10
66 B5990689 นายบริภัฏ พิมอักษร  B.N.S.10
67 B5990696 นางสาวศิรดา บุตรสมศรี  B.N.S.10
68 B5990702 นางสาวกัญญารัตน์ กูลภูเขียว  B.N.S.10
69 B5990719 นางสาวแคทรียา คำอู  B.N.S.10
70 B5990726 นางสาวสุชาดา ฉิมงาม  B.N.S.10
71 B5990740 นายไตรภพ ปิดตานัง  B.N.S.10
72 B5990771 นางสาวปาลิตา อยู่รัมย์  B.N.S.10
73 B5990788 นางสาวนฤมล แสงแก้ว  B.N.S.10
74 B5990795 นายกิฏิวรรษ สัจจลักษณ์  B.N.S.10
75 B5990801 นางสาวอริสา เกษมณีโชตินันท์  B.N.S.10
76 B5990818 นางสาวเมลิวัลย์ ขันทอง  B.N.S.10
77 B5990825 นางสาวกมลวรรณ วงศ์นอก  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.