รายชื่อนศ.
รายวิชา215356 : INTERNATIONAL LOGISTICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5570157 นางสาวหทัยชนก คล้ายทิม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B5673308 นางสาวนิสามนีย์ สาระพันธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B5770021 นายธนกร สุจริตตานันท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B5772414 นางสาวกาญจณาพร เยาวภาค  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B5772445 นายวงศพัทธ์ กาญจนวัฒนา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B5772452 นางสาวกุลจิรา อิทธิพันธุวัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B5772469 นางสาวสายสุดา พื้นดอนเค็ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP)10
8 B5772476 นางสาวสายสมร บัวพันธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B5772483 นางสาวจุฬาภา ลี้ชนากิจเจริญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B5772520 นางสาวมลนภา ดวงก้อม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B5772544 นางสาววิภาวรรณ จันทร์ส่องแสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B5772599 นางสาวธัญญาพร เหล็กดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B5772605 นางสาวแพร ภูสีดิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B5772681 นางสาววรรณวิมล พระเจริญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B5772698 นางสาวดวงตะวัน บำรุงสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B5772759 นางสาวลตานันต์ นาคอนันต์พร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B5772797 นางสาวเขมิกา ป้อมกฤษณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B5772834 นางสาวธวัลหทัย ไพรศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B5772858 นางสาวรวิสรา ชาลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B5772865 นางสาวปรางค์ทอง อุดทะปา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B5772872 นายเชษฐา คล่องดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B5772896 นางสาวรัตติยากร รังสีชุติพัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B5772940 นางสาวเกตุวดี โคตรทิพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B5772964 นางสาวกชกร แรมสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B5772971 นางสาวรัชฎาภรณ์ ยวงทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B5772988 นางสาวปัทมา แฝงเวียง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B5773046 นางสาวพัชรี ทองคำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B5773084 นางสาวศรัญญา ตรีบุตรดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B5773091 นางสาวณัฐธิรา ยมนัตถ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B5773107 นางสาวภัทธวรรณ ศิลพงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B5773114 นายนัทธพงศ์ เติมกล้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B5773138 นางสาวมณทิชา ทับอินทร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B5773145 นางสาวลัทธวรรณ คะวิลัย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B5773169 นางสาวชมพูนุช จ้อยจันทร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
35 B5773176 นางสาวชวัลนุช โปรยขุนทศ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B5773190 นางสาวกรชกร คำสุวรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
37 B5773206 นางสาวประภัสสร แสงสอน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
38 B5773237 นางสาวพิลาวัลย์ ประสงค์ทรัพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP)10
39 B5773251 นางสาวเจนนภา ตรงดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
40 B5773305 นางสาวชุทิมา ชวาลา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B5773312 นางสาวประภาพร คำแสนโคตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
42 B5773343 นางสาวเมวีญา มูลสิติ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B5773350 นางสาวพรพนิต วงศ์นคร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
44 B5773374 นางสาวสุมิตรา เนินกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
45 B5773428 นางสาวกนกวรรณ มัติโก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B5773466 นางสาวศิริรัตน์ บุบผาสังข์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
47 B5773480 นางสาวนภิศพรรณ์ สิกขา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
48 B5773497 นายพงศกร ไพรโต  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
49 B5773534 นางสาวกมลวรรณ ดึนกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP)10
50 B5773565 นางสาวจารุวรรณ แนบงิ้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
51 B5773688 นางสาวปวีณา งามสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
52 B5774630 นางสาวชวัลนันท์ ชูพุดซา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
53 B5774739 นางสาวอินทุกานต์ กายสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
54 B5774746 นางสาวรมิดา ฤกษ์ยินดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
55 B5774760 นางสาวจุฑามาศ สิทธิศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
56 B5774777 นางสาวพัชรวรรณ เชดนอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
57 B5774784 นางสาวฉัตรกมล วงศ์ดนตรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
58 B5774821 นางสาวอาภาสิริ โภคา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP)10
59 B5774890 นางสาวรัชนีกร เขียวแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
60 B5774975 นางสาวพิมพ์ชนก ขุนนามวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.